เลขา ทร.นำ กำลังพล ทำกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา "ในหลวง"

เลขา ทร.นำ กำลังพล ทำกิจกรรมจิตอาสา  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา "ในหลวง"

เลขานุการกองทัพเรือ นำกำลังพล ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

1 กรกฎาคม 2565  เวลา 09.00 น. พลเรือตรี อนุวัต  ดาผิวดี  เลขานุการกองทัพเรือ
เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร โดยมี ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง พนักงานราชการ ในส่วนของสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง

เลขา ทร.นำ กำลังพล ทำกิจกรรมจิตอาสา  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา "ในหลวง"

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2565 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว   สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร จัดกิจกรรมทำความสะอาด เก็บขยะ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

เลขา ทร.นำ กำลังพล ทำกิจกรรมจิตอาสา  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา "ในหลวง"

ซึ่งถือเป็นการสร้างความร่วมมือร่วมใจกันในการประกอบกิจกรรมสาธารณะ ดูแลและรักษาสิ่งสาธารณประโยชน์ อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกจิตอาสาในการเสียสละ เอื้อเฟื้อ และมีน้ำใจต่อกัน ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 

เลขา ทร.นำ กำลังพล ทำกิจกรรมจิตอาสา  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา "ในหลวง"