โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ขรก.ตุลาการ ให้ดำรงตำแหน่งในศาลต่างๆ 579 ราย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ขรก.ตุลาการ ให้ดำรงตำแหน่งในศาลต่างๆ 579 ราย

"ราชกิจจาฯ " เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ให้ดำรงตำแหน่งในศาลต่าง ๆ จำนวน 579 ราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตุลาการให้ดำรงตำแหน่ง ในศาลต่าง ๆ จำนวน 579 ราย ดังนี้

1. นายพศวัจณ์ กนกนาก รองประธานศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลอุทธรณ์

2. นางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี ประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง รองประธานศาลฎีกา

3. นายวรงค์พร จิระภาค ประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง รองประธานศาลฎีกา
 

4. นายลาชิต ไชยอนงค์ ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง รองประธานศาลฎีกา

5. นายอธิคม อินทุภูติ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง รองประธานศาลฎีกา

6. นายกึกก้อง สมเกียรติเจริญ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาดำรงตำแหน่ง รองประธานศาลฎีกา

7. นายยงยุทธ แสงรุ่งเรือง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง รองประธานศาลฎีกา

8. นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 6 ดำรงตำแหน่ง ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา
 

9. นายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 ดำรงตำแหน่ง ประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา

10. นายชัยเจริญ ดุษฎีพร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา

11. นายเทพ อิงคสิทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา

12. นายสิทธิศักดิ์  วนะชกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา

13. นายภพพิสิษฐ สุขะพิสิษฐ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 8 ดำรงตำแหน่ง ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา

14. นายประทีป อ่าววิจิตรกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลฎีกา

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ขรก.ตุลาการ ให้ดำรงตำแหน่งในศาลต่างๆ 579 ราย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ขรก.ตุลาการ ให้ดำรงตำแหน่งในศาลต่างๆ 579 ราย

อ่านเพิ่มเติม : พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตุลาการให้ดำรงตำแหน่ง ในศาลต่างๆ