พระราชทานเครื่องราชฯ "สมเด็จพระราชินี" และ "เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ"

พระราชทานเครื่องราชฯ "สมเด็จพระราชินี" และ "เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ"

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ ดังนี้

1. สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

2. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน พุทธศักราช 2565

ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระราชทานเครื่องราชฯ "สมเด็จพระราชินี" และ "เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ"