สำรวจสะพานชั่วคราวสะพานเหล็กแบรี่ รับมือน้ำท่วม

รอง ผู้ว่าฯ น่าน นำคณะ ฝ่ายปกครองอำเภอเวียงสา ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย ปภ.น่าน ผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่สำรวจความแข็งแรง สะพานเหล็กแบรี่ข้ามลำห้วยสาลี่ สภาพการจราจร ให้สามารถพร้อมรับมือน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 65 บริเวณสะพานเหล็กแบรี่ชั่วคราวเชื่อมต่อระหว่างบ้านสาลี่ หมู่ที่ 4 และบ้านวนาไพร หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา บ.สาลี่ ม.4 ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน นาย โดย นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นายอนุวัช สายคำ ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย ร่วมตรวจสอบความแข็งแรง สะพานเหล็กแบรี่ชั่วคราวเชื่อมต่อระหว่างบ้านสาลี่ หมู่ที่ 4 และบ้านวนาไพร หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เมื่อ 2 ส.ค.63 อิทธิพลจาก พายุโซนร้อน ซินลากู ส่งผลให้จังหวัดน่าน มีฝนตกหนักต่อเนื่องนานหลายชั่วโมงเกิด น้ำป่าไหลหลาก ซัดสะพานข้ามลำห้วยสาลี่ สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2535 ซึ่งเป็นสะพานเส้นทางหลักเข้าออกหมู่บ้าน ขาดออกจากกัน ระยะทางประมาณ 30 เมตร ไม่สามารถใช้สัญจรได้ ชาวบ้าน 47 หลังคาเรือน จำนวน 130 ราย ถูกตัดขาดจากโลกภายนอก ทางจังหวัดน่าน และ ปภ.น่าน ได้ประสานขอรับการสนับสนุนสะพานแบรี่จาก ปภ.เขต 15 เชียงราย เมื่อ พ.ศ.2563
 

นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า ได้นำคณะเดินทางมาตรวจสภาพสะพานชั่วคราวสะพานเหล็กแบรี่ เพื่อดูความมั่นคงแข็งแรงสภาพของสะพาน ยังสามารถรับ รองรับน้ำหนักบรรทุกของรถไม่เกิน 6 ตัน สภาพการจราจร หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์อุทกภัย ที่จะมาในรอบหน้าได้หรือไม่ หรือต้องมีการเสริมความแข็งแรงการซ่อมบำรุงทางหลักวิศวกรรมหรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบการสัญจร ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดย นายก อบต.น้ำมวบ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้กำชับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ การควบคุมน้ำหนักบรรทุกของของการสัญจร น้ำหนักรถต้องไม่เกิน 6 ตัน

ทางด้าน นายอนุวัช สายคำ ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย กล่าวว่า ได้ตรวจเบื้องต้นแล้ว สะพานโครงสร้างเหล็กประกอบยังใช้งานได้ตามปกติ แต่ข้อควรระวังขอให้ประชาชนช่วยกันดูแลสอส่อง น้ำหนักบรรทุกที่จะใช้งานต่อไป

นายเนียร นันตา นายก อบต.น้ำมวบ กล่าวขอบคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะ ที่ได้มาเยี่ยมเยียนหลังจากหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย ขอความอนุเคราะห์ช่วยติดตามงบประมาณการสร้างสะพานใหม่มาทดแทนสะเพานก่าที่เสียหายด้วย เนื่องจากประชาชนในหมู่บ้านเอง และบ้านข้างเคียง เมื่อถึงช่วงจะต้องนำผลผลิตทางการเกษตรออกไปสู่ตลาดลำบากไม่ได้รับความสะดวก ถูกกดราคาจากพ่อค้าที่เข้ามารับซื้อ

นายศักดิ์ ดวงจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านวนาไพร กล่าวว่า สะพานดังกล่าวสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2535 สะพานขาดเนื่องจากกระแสน้ำได้พัดเศษซากกิ่งไม้มาติดตอม่อสะพาน ขวางทางน้ำ จึงทำให้สะพานดังกล่าวขาด ระยะทางประมาณ 30 เมตร