สมเด็จพระสังฆราช ทรงบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชนมายุ 95 พรรษา

สมเด็จพระสังฆราช ทรงบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชนมายุ 95 พรรษา

สมเด็จพระสังฆราช ทรงบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชนมายุ 95 พรรษา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดรับการบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระสังฆราช ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วันนี้ (26 มิ.ย.65)  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชนมายุ 95 พรรษา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดรับการบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมเด็จพระสังฆราช ทรงบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชนมายุ 95 พรรษา

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เชิญน้ำสรง ดอกไม้ธูปเทียน และผ้าไตรมาถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรด และโปรดให้เชิญเครื่องสักการะมาถวายด้วย

สมเด็จพระสังฆราช ทรงบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชนมายุ 95 พรรษา

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประสูติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พุทธศักราช 2470 เป็นบุตรของนายนับ และนางตาล ประสัตถพงศ์ ทรงได้รับพระราชทานสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อพุทธศักราช 2560 ปัจจุบันทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต และเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

สมเด็จพระสังฆราช ทรงบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชนมายุ 95 พรรษา

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเปี่ยมด้วยศีลาจารวัตรอันงดงาม ทรงใฝ่พระทัยในการศึกษาพระปริยัติธรรม และวิปัสสนาธุระ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา และเกื้อกูลประโยชน์สุขของประชาชนมาโดยตลอด

สมเด็จพระสังฆราช ทรงบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชนมายุ 95 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช ทรงบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชนมายุ 95 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช ทรงบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชนมายุ 95 พรรษา