ประกาศยุบศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด 19 กทม. ปริมณฑล

ประกาศยุบศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด 19 กทม. ปริมณฑล

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศคำสั่งนายกรัฐมนตรี ประกาศยกเลิกศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด 19 พื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลแล้ว

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ คำสั่งนายกรัฐมนตรี 4/2565 เรื่อง ยกเลิกศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ตามที่ได้มีคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 6/2564 เรื่อง จัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ให้มีศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นหน่วยเฉพาะกิจภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศบค.)
 

ทำหน้าที่บูรณาการ ขับเคลื่อน เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานรับผิดชอบต่าง ๆ ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อแก๊ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และคลี่คลายโดยเร็วตามนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ และมาตรการที่รัฐบาลหรือ ศบค. กำหนด นั้น

บัดนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร) ได้คลี่คลายลงแล้ว โดยพนักงานเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าควบคุมและบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปริมาณยาและเวชภัณฑ์ บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยวิกฤตอยู่ในระดับเพียงพอ ประชาชนในพื้นที่ได้รับวัคซีน ซึ่งรวมถึงวัคซึนเข็มกระตุ้น (Booster Dose) ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตามที่กำหนด การดำเนินภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายของศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงสำเร็จลุล่วงด้วยดี และได้ร้ายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบด้วยแล้ว จึงสมควรยุติการดำเนินงานและส่งมอบภารกิจให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เพื่อให้โครงสร้างการดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินของ ศบค. สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 (3) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565

นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 จึงให้ยกเลิกคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 6/2564 เรื่อง จัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลงวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19

ประกาศยุบศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด 19 กทม. ปริมณฑล