พระบรมราชานุญาต ให้ใช้ตราประจำตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดิน

พระบรมราชานุญาต ให้ใช้ตราประจำตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดิน

โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ใช้ตราประจำตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดิน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศผ่านเว็บไซต์ (21 มิ.ย. 2565) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราประจำตำแหน่ง

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กระทรวงมหาดไทย ใช้ตราประจำตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาต่าง ๆ จำนวน ๔ สาขา เพื่อใช้ในราชการ
โดยมีลักษณะเป็นตราประจำชาด ดวงตรารูปกลม ศูนย์กลางกว้าง ๕ เซนติเมตร ลายกลางเป็นรูปราชสีห์เผ่น เบื้องหน้าราชสีห์เป็นรูปพิทยาธรดำเนิน มือขวาถือดอกบัว มือซ้ายถือพระขรรค์ มีเครือเถาเป็นลายล้อม เบื้องหลังราชสีห์เป็นรูปเครื่องหมายจังหวัด ซึ่งสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขานั้น ๆ ตั้งอยู่ คือ

๑. สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาบางกล่ำ
๒. สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาศรีธาตุ
๓. สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาบ้านม่วง
๔. สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาท่าฉาง

ดังปรากฏรูปแบบของดวงตราท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
 

พระบรมราชานุญาต ให้ใช้ตราประจำตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดิน

พระบรมราชานุญาต ให้ใช้ตราประจำตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดิน