กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ NECTEC และ อัปสกิลเกษตรดิจิทัล ปั้น HandySense Avenger Team

กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ NECTEC และ อัปสกิลเกษตรดิจิทัล ปั้น HandySense Avenger Team

กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ NECTEC และ อัปสกิลเกษตรดิจิทัล ปั้น HandySense Avenger Team ธ.ก.ส. จัดอบรม “ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)”

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมกันจัดฝึกอบรมหลักสูตร ระดับที่ 3 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ “ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)” โดยร่วมกันขยายผลองค์ความรู้การเกษตรอัจฉริยะของเนคเทค สวทช. สู่สาธารณะ ภายใต้หลักการ Smart Farming Open Innovation เพื่อให้เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และพันธมิตรการพัฒนาด้านการเกษตร สามารถเข้าถึงการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่เพื่อพัฒนาการเกษตร ระหว่างวันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2565ณ ศูนย์ส่งเสริมส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท และผ่านระบบออนไลน์ Zoom 

 

 

กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ NECTEC และ อัปสกิลเกษตรดิจิทัล ปั้น HandySense Avenger Team

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense) เป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาวิทยากรด้านการเกษตรอัจฉริยะของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งหลักสูตรระดับที่ 3 นี้ เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Firmware และหลักการออกแบบโปรแกรม เพื่อให้สามารถ พัฒนา ปรับปรุงแก้ไขและต่อยอดให้เหมาะสมกับความต้องการแบบเฉพาะเจาะจงทางด้านการเกษตร ให้กับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด ระดับอำเภอและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ปฏิบัติการในสังกัดของกรมส่งเสริมการเกษตร และเกษตรกร เพื่อยกระดับเป็นวิทยากรเกษตรอัจฉริยะ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรรายอื่นๆ ให้นำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของชุมชนต่อไป 

กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ NECTEC และ อัปสกิลเกษตรดิจิทัล ปั้น HandySense Avenger Team

 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการฯ ดังกล่าว มีเป้าหมายการสร้างแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะในชุมชนและศูนย์ปฏิบัติการในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนการสร้างวิทยากรทั้งที่เป็นเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense) สู่สาธารณะและสังคมการเกษตรอย่างแพร่หลายต่อไป 

 


ด้าน ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. กล่าวว่า การอบรมในโครงการนี้  เป็นอีกก้าวย่างที่สำคัญสำหรับทีม เนคเทค สวทช. ในการทำงานเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เนคเทค สวทช. ยังคงมุ่งมั่นวิจัยพัฒนา ระบบและเครื่องมือ ด้านนวัตกรรมเกษตร เพื่อใช้เดินหน้าขับเคลื่อน Smart Farm สู่สังคมไทย สร้างระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเกษตร สนับสนุนการเกษตรสมัยใหม่ โดยนำเทคโนโลยีเซนเซอร์ ร่วมกับ IoT และ AI เข้ามาช่วยในกระบวนการเพาะปลูก ช่วยให้เกษตรกรสามารถควบคุมสภาวะแวดล้อมในการเพาะปลูกได้ตั้งแต่ต้น ส่งผลต่อการควบคุมคุณภาพและประเมินปริมาณผลผลิตด้วย

กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ NECTEC และ อัปสกิลเกษตรดิจิทัล ปั้น HandySense Avenger Team

ในระยะต่อไป กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ก.ส. และ เนคเทค วางแผนเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลผลผลิต/เกษตรกร และข้อมูลความต้องการผลผลิตจากโรงเรียนหรือโรงพยาบาล หรือหน่วยงานบริการของรัฐอื่นๆ ด้วยระบบเชื่อมโยงผลผลิตเพื่ออาหารกลางวัน (Farm to School) เพื่อสร้างระบบนิเวศเกษตรดิจิทัลอีกด้วย 

 


นายบุญยืน ตันไถง ผู้ช่วยอำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ธ.ก.ส. กล่าวว่า เกษตรกรรมและเทคโนโลยีต้องมาคู่กัน การผลิตแบบดั้งเดิมอาจไม่ตอบโจทย์การพัฒนาในอนาคตที่ต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การจัดการ และการลดต้นทุน สิ่งสำคัญที่สุด คือ เทคโนโลยีที่จะนำมาช่วยให้เกิดความสะดวก ตอบโจทย์เกษตรกรรุ่นใหม่ ซึ่ง HandySense เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการจัดการด้านการเกษตร ทั้งน้ำ ดิน และการบำรุงดูแลรักษา โดยเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยาก อย่างไรก็ตาม ตัวกลางที่จะขับเคลื่อนการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่เกษตรกรก็เป็นเรื่องสำคัญ หลักสูตรการอบรมในโครงการนี้จะช่วยให้การขับเคลื่อนเทคโนโลยีไปได้อย่างยั่งยืน