กระทรวงเกษตรฯ ร่วมพัฒนาศักยภาพเด็กไทย “เก่ง ดี มีทักษะ แข็งแรง” 

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมพัฒนาศักยภาพเด็กไทย “เก่ง ดี มีทักษะ แข็งแรง” 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 มุ่งมั่นให้เด็กไทย “เก่ง ดี มีทักษะ แข็งแรง” 

วันที่ 9 มิ.ย. 2565 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงยกระดับความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 พ.ศ. 2565 – 2570 “เด็กไทยในศตวรรษที่ 21 เก่ง ดี มีทักษะ แข็งแรง” โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานและสักขีพยาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งการลงนามในครั้งนี้ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 12 กระทรวง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ

 ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ทั้งนี้ ในส่วนของผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 มีผลสัมฤทธิ์ของโครงการ คือ นักเรียน เด็ก เยาวชน ครูและผู้ปกครอง ได้รับความรู้และความเข้าใจในเกี่ยวกับระบบชลประทาน ด้านการสหกรณ์ ด้านการเกษตร (พืช ประมง ปศุสัตว์) การถนอมอาหารและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และโภชนาการ และสามารถนำผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับไปใช้ไปใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน รวมทั้งสามารถขยายผลการดำเนินงานโครงการ โดยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนขยายไปสู่ครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อพัฒนาเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ต่อไป