กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จไปทรงประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์บรรเทาโรคภัยแก่ประชาชนชาวไทย และพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูป พระกริ่ง เหรียญ พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ สมทบทุนศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จพระดำเนินไปทรงเป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ บรรเทาโรคภัยแก่ประชาชนชาวไทย 

และพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูป พระกริ่ง เหรียญพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ ณ พลับพลาพิธี หน้าหอพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เฝ้ารับเสด็จฯ 

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์

โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กราบทูลถวายรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน จากนั้นทรงร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ 10 รูป

มีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ด้วยบทสวดอาฏานาฏิยะปริตร เพื่อบรรเทาโรคภัยแก่ประชาชนชาวไทย ให้เกิดความเป็นสิริมงคล ป้องกันอุปัทวันตรายทั้งปวง และเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยทั้งปวง

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์

จากนั้นเสด็จไปทรงพระสุหร่าย ทรงโปรยดอกไม้ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูป พระกริ่ง เหรียญพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ พร้อมพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา 

ทั้งนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ เป็นพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์

เมื่อครั้งทรงเจริญพระชนมายุ 89 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์

ออกแบบตามพระวินิจฉัยในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยศาสตรเมธีนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2549 สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) 

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์

พุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปแบบประยุกต์ร่วมสมัย ปางนาคปรกบนพระหัตถ์มีหม้อยา ในคติมหายานเชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าแห่งการรักษาโรค เพื่อให้สัตว์โลกมิต้องมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน ปลดเปลื้องความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานของมนุษย์ทั้งโรคทางกาย ทางใจ และทางกรรม

โดยอัญเชิญประดิษฐานอยู่ ณ ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นแห่งแรกเพื่อเป็นสถานที่ไว้เคารพสักการะบูชาของประชาชนผู้มาเข้ารับบริการ

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดสร้างพระพุทธรูป พระกริ่ง เหรียญพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ขึ้นเพื่อให้ผู้รับบริการตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้นำไปบูชาโดยร่วมบริจาคสมทบทุนผ่านโครงการ “ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์” โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สถาบันการแพทย์ระดับตติยภูมิขนาดใหญ่ 400 เตียง 

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนต่อขยายที่บูรณาการศูนย์การรักษาเฉพาะทางเพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยวิทยาการแพทย์ขั้นสูงอย่างครบวงจร เป็นที่พึ่งทางสุขภาพให้แก่ผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษาสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพได้ครอบคลุมทุกโรคด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล โครงการตั้งอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 5 

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์

มีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จและจะเริ่มเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม พ.ศ.2565

สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญบริจาคพระพุทธรูป พระกริ่ง และเหรียญพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ ประกอบด้วย 

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์

เหรียญทองคำ (ขัดเงา) 99% ขนาดสูง 70 มิลลิเมตร น้ำหนักประมาณ 300 กรัม บริจาคบูชา 1 ล้านบาท พระบูชาขนาดหน้าตัก 5.7 นิ้ว บริจาคบูชา 50,000 บาท และขนาดหน้าตัก 3.7 นิ้ว บริจาคบูชา 30,000 บาท 

พระกริ่งทองฐานทอง บริจาคบูชา 40,000 บาท พระกริ่งทองฐานเงิน บริจาคบูชา 16,000 บาท พระกริ่งเงินฐานเงิน บริจาคบูชา 2,200 บาท พระกริ่งเงินฐานบรอนซ์ บริจาคบูชา 1,600 บาท พระกริ่งบรอนซ์ฐานบรอนซ์ บริจาคบูชา 600 บาท และเหรียญโลหะสีเหลือง บริจาคบูชา 200 บาท 

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์

สามารถร่วมบริจาคได้ที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 430-035080-8  ชื่อบัญชี โครงการศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และติดต่อรับพระบูชาได้ที่ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ใบเสร็จสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า 

หรือสามารถร่วมบริจาคและติดต่อขอรับพระพร้อมใบเสร็จลดหย่อนภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ LINE Official โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ @chulabhornhospital กดปุ่มเมนู “บริจาคบูชาพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์” เพื่อเข้าสู่ LINE MyShop เภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ (คลิก > https://shop.line.me/@750iupgc)

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์