โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 70 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 70 ราย

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯพระราชทานยศร้อยตำรวจตรีเป็นกรณีพิเศษให้แก่ ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจที่มีความประพฤติเรียบร้อยและปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความวิริยอุตสาหะตลอดมา 70 ราย ตรวจรายชื่อได้ที่นี่

เมื่อวันที่ 29 พ.ค.65  "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศร้อยตำรวจตรีเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจที่มีความประพฤติเรียบร้อยและปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความวิริยอุตสาหะตลอดมา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๗๐ ราย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

วันเดียวกัน  "ราชกิจจาฯ" ยังได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ ข้าราชการตำรวจ ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน ๑๑ ราย

 

พร้อมกับมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ ข้าราชการตำ รวจ ซึ่งทุพพลภาพหรือพิการจนไม่สามารถรับราชการต่อไปได้ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน ๓ ราย ดังนี้

 

๑. ดาบตำรวจ อภิชาติ ลือเรื่อง เป็น พลตำรวจตรี ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐

๒. ร้อยตำรวจเอก เชาว์ พิมพะกุล เป็น พันตำรวจเอก ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

๓. สิบตำรวจโท พรประสิทธิ์ ขวัญขาว เป็น ร้อยตำรวจเอก ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖ 5

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจกรณีพิเศษ 70 ราย

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ ข้าราชการตำรวจ ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน ๑๑ ราย

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ซึ่งทุพพลภาพหรือพิการจนไม่สามารถรับราชการต่อไปได้ เนื่องจาก การปฏิบัติหน้าที่ราชการจำนวน ๓ ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 70 ราย

 

 

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 70 ราย

 

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 70 ราย