โปรดเกล้าฯ ยกเว้นภาษีเงินได้บริษัท-ห้างหุ้นส่วน เยียวยานายจ้าง-ผู้ประกันตน ม.33

โปรดเกล้าฯ ยกเว้นภาษีเงินได้บริษัท-ห้างหุ้นส่วน เยียวยานายจ้าง-ผู้ประกันตน ม.33

โปรดเกล้าฯ ยกเว้นภาษีเงินได้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้จากโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา 33 และโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs จากผลกระทบโควิด-19

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 747) พ.ศ. 2565

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ในบางกรณี

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3(1) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล รัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 247) พ.ศ. 2565”

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แห่งประมวล รัษฎากร ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สําหรับเงินได้ที่ได้รับเป็นเงินสนับสนุนจากภาครัฐ ดังต่อไปนี้

(1) เงินสนับสนุนที่ได้รับตามโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

(2) เงินสนับสนุนที่ได้รับตามโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นต้องไม่นํารายจ่ายที่จ่ายจากเงินสนับสนุนตามโครงการดังกล่าว มาถือเป็นรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

การยกเว้นภาษีเงินได้ตามวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับเงินสนับสนุน ตาม (1) หรือ (2)

มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้


ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี


สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐบาลได้จัดให้มีเงินสนับสนุนจากภาครัฐอันเนื่องมาจากการบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs 

ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีและช่วยรักษาระดับการจ้างงาน สมควรยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สําหรับเงินได้ที่ได้รับเป็นเงินสนับสนุนจากโครงการดังกล่าว จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

โปรดเกล้าฯ ยกเว้นภาษีเงินได้บริษัท-ห้างหุ้นส่วน เยียวยานายจ้าง-ผู้ประกันตน ม.33 โปรดเกล้าฯ ยกเว้นภาษีเงินได้บริษัท-ห้างหุ้นส่วน เยียวยานายจ้าง-ผู้ประกันตน ม.33 โปรดเกล้าฯ ยกเว้นภาษีเงินได้บริษัท-ห้างหุ้นส่วน เยียวยานายจ้าง-ผู้ประกันตน ม.33