'วุฒิสภา'จัดสัมมนาใหญ่รอบ 3 ปี "เหลียวหลัง แลหน้า วุฒิสภาเพื่อประชาชน"

'วุฒิสภา'จัดสัมมนาใหญ่รอบ 3 ปี "เหลียวหลัง แลหน้า วุฒิสภาเพื่อประชาชน"

วุฒิสภาจัดงานสัมมนาครั้งใหญ่ “เหลียวหลัง แลหน้า วุฒิสภาเพื่อประชาชน : กลั่นกรอง ตรวจสอบ ปฏิรูป” วันที่ 8 มิถุนายนนี้ นำเสนอผลงานและภารกิจในโอกาสครบรอบ 3 ปี และสิ่งที่ต้องเดินหน้าต่อ "พรเพชร" ประธานวุฒิสภา เตรียมเป็นประธานเปิดการสัมมนาผ่านเทคโนโลยี (METAVERSE)

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 404 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง และสมาชิกวุฒิสภา ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานสัมมนาเรื่อง “เหลียวหลัง แลหน้า วุฒิสภาเพื่อประชาชน : กลั่นกรอง ตรวจสอบ ปฏิรูป” ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันได้ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาครบ 3 ปี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม2565 ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบผลงานและภารกิจต่าง ๆ ตลอดจนเป็นการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความสำคัญของวุฒิสภาภายใต้รัฐธรรมนูญและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประธานวุฒิสภา จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของวุฒิสภา ในโอกาสวุฒิสภาครบรอบ 3 ปีขึ้น

โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธานกรรมการ ซึ่งได้เห็นชอบให้จัดงานสัมมนา “เหลียวหลัง แลหน้า วุฒิสภาเพื่อประชาชน : กลั่นกรอง ตรวจสอบปฏิรูป” ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 7.30 - 16.30 นาฬิกา ณ อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) โดยกิจกรรมหลักของงานจะเป็นการสัมมนากลุ่มย่อย จำนวน 14 กลุ่ม

เพื่อนำเสนอผลงาน ใน 14 ประเด็นหลัก ได้แก่ กลุ่มกฎหมายเพื่อประชาชน กลุ่มสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน กลุ่มน้ำเพื่อประชาชน กลุ่มที่ดินทำกินเพื่อประชาชน กลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคม : วุฒิสภาแบ่งปันน้ำใจ สร้างสรรค์สังคมยั่งยืน กลุ่มการคุ้มครองสิทธิและเสริมพลังคนพิการ กลุ่มสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ กลุ่มการพิทักษ์สถาบัน

กลุ่มทิศทางเศรษฐกิจการค้า การลงทุนไทยในอนาคต : BCG & Platform Economy กลุ่มการป้องกันอุบัติภัย กลุ่มการศึกษาเพื่ออนาคต กลุ่มเสาเข็มสังคม ตำบลเข้มแข็ง ประเทศมั่นคง และกลุ่มสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานเปิดการสัมมนาผ่านเทคโนโลยี (METAVERSE) พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เหลียวหลัง แลหน้า วุฒิสภาเพื่อประชาชน : กลั่นกรอง ตรวจสอบ ปฏิรูป” นอกจากนี้ จะมีการแสดงดนตรีกวีศิลป์อ่านบทกวีผลงานของวุฒิสภาประกอบเสียงขลุ่ยจาก 2 ศิลปินแห่งชาติ ได้แก่ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกวุฒิสภา และนายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ ภารกิจการสรรหาและการให้ความเห็นชอบบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ และการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (ตสร.) และกิจกรรมตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ตลอดจนผลงานอื่น ๆ ของวุฒิสภา พร้อมทั้งการจำหน่ายสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) จากจังหวัดต่าง ๆ ทุกทิศทั่วไทยอีกด้วย

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจมาเป็นส่วนหนึ่งของงานสัมมนาเรื่อง “เหลียวหลัง แลหน้า วุฒิสภาเพื่อประชาชน : กลั่นกรอง ตรวจสอบ ปฏิรูป” ในโอกาสวุฒิสภาครบรอบ 3 ปี วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ณ อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) ตั้งแต่เวลา 07.30 นาฬิกาเป็นต้นไป และสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook : วุฒิสภา