กกต. ประกาศ "พรรคก้าวใหม่" สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

กกต. ประกาศ "พรรคก้าวใหม่" สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้ "พรรคก้าวใหม่" สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง เหตุไม่สามารถดำเนินการตามกม.พรรคการเมืองได้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคก้าวใหม่สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมือง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้ง พรรคก้าวใหม่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 นั้น

 

"พรรคก้าวใหม" ต้องดําเนินการตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียน พรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง นายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ปรากฏว่า พรรคก้าวใหม่ไม่สามารถ ดําเนินการตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด

จึงเป็นเหตุให้ "พรรคก้าวใหม่" สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้ "พรรคก้าวใหม่" สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (1) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย พรรคการเมือง พ.ศ. 2560

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 

ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

อิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

กกต. ประกาศ "พรรคก้าวใหม่" สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

อนึ่ง มาตรา 33 วรรคหนึ่ง (2)แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560  มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จะต้องดำเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองให้เป็นไป ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 33 วรรคหนึ่ง (2) 
 

อ่านเพิ่มเติม : ประกาศให้พรรคก้าวใหม่สิ้นสภาพ