เปิดชื่อพื้นที่สาธารณะ กทม.47 แห่ง ประกาศให้ทำการค้าได้

เปิดชื่อพื้นที่สาธารณะ กทม.47 แห่ง ประกาศให้ทำการค้าได้

"ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ประกาศให้พื้นที่สาธารณะ 47 แห่งใน 12 สํานักงานเขตของกรุงเทพฯ เป็นพื้นที่ทำการค้าได้

วันที่ 11 พ.ค.2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดให้ที่สาธารณะเป็นพื้นที่ทําการค้า โดยที่ผู้บัญชาการตํารวจนครบาลในฐานะเจ้าพนักงานจราจร ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ให้ความเห็นชอบ ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กําหนดให้ที่สาธารณะ จํานวน ๔๗ แห่ง ของสํานักงานเขตดังต่อไปนี้ เป็นพื้นที่ทําการค้า

 

๑.สํานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จํานวน ๒ แห่ง 

๒.สํานักงานเขตสัมพันธวงศ์ จํานวน ๓ แห่ง 

๓.สํานักงานเขตพระนคร จํานวน ๓ แห่ง 

๔.สํานักงานเขตดุสิต จํานวน ๕ แห่ง 

๕.สํานักงานเขตบางนา จํานวน ๖ แห่ง 

๖.สํานักงานเขตบางคอแหลม จํานวน ๓ แห่ง 

๗.สํานักงานเขตบางซื่อ จํานวน ๕ แห่ง 

๘.สํานักงานเขตลาดพร้าว จํานวน ๑ แห่ง 

๙.สํานักงานเขตธนบุรี จํานวน ๔ แห่ง 

๑๐.สํานักงานเขตคลองสาน จํานวน ๑๐ แห่ง 

๑๑.สํานักงานเขตพญาไท จํานวน ๓ แห่ง 

๑๒.สํานักงานเขตดอนเมือง จํานวน ๒ แห่ง

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ ประกอบมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงประกาศให้ที่สาธารณะดังกล่าวข้างต้นเป็นพื้นที่ ทําการค้า 

โดยมีรายละเอียดพื้นที่ทําการค้าแนบท้ายประกาศนี้ และผู้ค้าที่ทําการค้าต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่กรุงเทพมหานครกําหนด หากมีการฝ่าฝืนกรุงเทพมหานครจะพิจารณายกเลิก การผ่อนผันตามความเหมาะสมต่อไป


ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕


พลตํารวจโท โสภณ พิสุทธิวงษ์

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

เปิดชื่อพื้นที่สาธารณะ กทม.47 แห่ง ประกาศให้ทำการค้าได้

เปิดชื่อพื้นที่สาธารณะ กทม.47 แห่ง ประกาศให้ทำการค้าได้ เปิดชื่อพื้นที่สาธารณะ กทม.47 แห่ง ประกาศให้ทำการค้าได้ เปิดชื่อพื้นที่สาธารณะ กทม.47 แห่ง ประกาศให้ทำการค้าได้