เช็คประกาศกรุงเทพฯ ยกเลิกจุดผ่อนผันให้ทำการค้าหาบเร่ - แผงลอย

เช็คประกาศกรุงเทพฯ ยกเลิกจุดผ่อนผันให้ทำการค้าหาบเร่ - แผงลอย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรุงเทพมหานคร ยกเลิกจุดผ่อนผันให้ทำการค้าหาบเร่ - แผงลอย เช็ครายละเอียดได้ที่นี่

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ยกเลิกจุดผ่อนผันให้ทำการค้าหาบเร่ - แผงลอย

ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดจุดผ่อนผันให้ทำการค้าหาบเร่ - แผงลอย ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘

ตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้ประกาศให้บริเวณพื้นที่ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานจราจรเป็นจุดผ่อนผันให้ผู้ค้าทำการค้าหาบเร่ - แผงลอย สามารถ ทำการค้าบนทางเท้า ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ก าหนดจุดผ่อนผันให้ทำการค้าหาบเร่ -แผงลอย ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ จำนวน ๖๘๓ จุด ต่อมาสภาพพื้นที่และสภาพแวดล้อม ได้เปลี่ยนแปลงไป ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะกำหนดให้เป็นจุดผ่อนผันได้ ผู้ค้าไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กรุงเทพมหานครกำหนด การตั้งวางทำการค้าของผู้ค้าไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกะกะ กีดขวางการสัญจรของประชาชน ประชาชนต้องลงไปเดินบนผิวการจราจร เป็นอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

ประกอบกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้ยกเลิกความเห็นชอบพื้นที่ ทำการค้าของกรุงเทพมหานครทั้งหมดเพื่อให้มีการพิจารณาการควบคุม กวดขัน การตั้งวางขาย ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เกะกะ กีดขวางการจราจร ทั้งทางเดินรถและทางเดินเท้า จึงเห็นควรให้ ยกเลิกจุดผ่อนผันและให้ทำการทบทวนพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่ทำการค้าให้เป็นไปตามประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือ จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น

เพื่อให้การยกเลิกจุดผ่อนผันให้ทำการค้าหาบเร่ - แผงลอย บนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงประกาศ ยกเลิกจุดผ่อนผันให้ทำการค้าหาบเร่ - แผงลอย ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ก าหนดจุดผ่อนผัน ให้ทำการค้าหาบเร่ - แผงลอย ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ โดยมีรายละเอียดจุดผ่อนผันที่ยกเลิก ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ดังนี้

๑. สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน ๒ แห่ง

๒. สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ จำนวน ๗ แห่ง

๓. สำนักงานเขตพระนคร จำนวน ๑๓ แห่ง (เฉพาะจุด)

๔. ส านักงานเขตดุสิต จำนวน ๑๙ แห่ง

๕. สำนักงานเขตบางนา จำนวน ๖ แห่ง

๖. สำนักงานเขตบางคอแหลม จ านวน ๑๑ แห่ง (เฉพาะจุด)

๗. สำนักงานเขตบางซื่อ จำนวน ๖ แห่ง

๘. สำนักงานเขตลาดพร้าว จำนวน ๒ แห่ง (เฉพาะจุด)

๙. สำนักงานเขตธนบุรี จำนวน ๘ แห่ง

๑๐. สำนักงานเขตคลองสาน จำนวน ๑๑ แห่ง

๑๑. สำนักงานเขตพญาไท จำนวน ๑๗ แห่ง

๑๒. สำนักงานเขตดอนเมือง จำนวน ๗ แห่ง

๑๓. สำนักงานเขตราชเทวี จำนวน ๑๖ แห่ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

พลตำรวจโท โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เจ้าพนักงานท้องถิ่น

เช็คประกาศกรุงเทพฯ ยกเลิกจุดผ่อนผันให้ทำการค้าหาบเร่ - แผงลอย

 

เช็คประกาศกรุงเทพฯ ยกเลิกจุดผ่อนผันให้ทำการค้าหาบเร่ - แผงลอย

 

เช็คประกาศกรุงเทพฯ ยกเลิกจุดผ่อนผันให้ทำการค้าหาบเร่ - แผงลอย

 

เช็คประกาศกรุงเทพฯ ยกเลิกจุดผ่อนผันให้ทำการค้าหาบเร่ - แผงลอย

เช็คประกาศกรุงเทพฯ ยกเลิกจุดผ่อนผันให้ทำการค้าหาบเร่ - แผงลอย