เตือนคนกรุงเพิ่ม-ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิ "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม." ไม่เกิน 11 พ.ค.

เตือนคนกรุงเพิ่ม-ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิ "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม." ไม่เกิน 11 พ.ค.

ปลัด กทม.เตือนคนกรุง เพิ่ม-ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯกทม.-ส.ก." ไม่เกิน 11 พ.ค. พร้อมแนะ 3 ช่องทาง ตรวจคูหาหน่วยเลือกตั้ง

วันที่ 10 พ.ค. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร(กทม.)  ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(ผู้ว่าฯกทม.) และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร(ส.ก.) ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. นี้ ประชาชนอาจไม่มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ในหน่วยเดียวกัน เนื่องจากการแบ่งเขตเลือกตั้งของการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.มีจำนวน 1 เขตเลือกตั้ง โดยทั้ง 50 เขตปกครอง รวมเป็น 1 เขตเลือกตั้ง 

ส่วนการแบ่งเขตเลือกตั้งของการเลือกตั้ง ส.ก.มีจำนวน 50 เขตเลือกตั้ง โดยให้ถือเขตปกครองเป็นเขตเลือกตั้ง ซึ่งประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องอาศัยอยู่ในเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 1 ปี 

เตือนคนกรุงเพิ่ม-ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิ "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม." ไม่เกิน 11 พ.ค.

นายขจิต กล่าวว่า ทั้งนี้ กทม.ได้ส่งจดหมายแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ประชาชนทราบทุกบ้านแล้ว จึงขอให้ประชาชนเร่งตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของตนและสมาชิกในบ้านว่าถูกต้องหรือไม่ หากพบว่ามีชื่อเกิน หรือรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตกหล่น ให้รีบแจ้งเพิ่ม-ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ สำนักงานเขตพื้นที่ซึ่งตนมีสิทธิเลือกตั้ง ภายในวันพุธที่ 11 พ.ค.2565 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะไม่สามารถเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อได้ 

เตือนคนกรุงเพิ่ม-ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิ "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม." ไม่เกิน 11 พ.ค.

นายขจิต กล่าวอีกว่า สำหรับผู้ที่มีสิทธิเลือกผู้ว่าฯกทม.เพียงอย่างเดียว ขอให้ตรวจดูว่าตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตใดครบ 1 ปี ขอให้รีบไปแจ้งขอเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ก. ณ สำนักงานเขตพื้นที่ล่าสุดที่ตนมีชื่ออยู่ครบ 1 ปี เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของตน และสามารถใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ก.ได้ โดยประชาชนกรุงเทพฯสามารถตรวจสอบว่าตนมีสิทธิเลือกตั้งที่หน่วยใดลำดับที่เท่าไร ได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 

ช่องทางที่ 1 เว็บไซต์ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/#/ หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote 

ช่องทางที่ 2 จดหมายแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งสำนักงานเขตจัดส่งไปที่บ้าน 

ช่องทางที่ 3 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งติดประกาศไว้ ณ สำนักงานเขต และหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งจะอยู่ใกล้บ้าน

เตือนคนกรุงเพิ่ม-ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิ "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม." ไม่เกิน 11 พ.ค. เตือนคนกรุงเพิ่ม-ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิ "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม." ไม่เกิน 11 พ.ค. เตือนคนกรุงเพิ่ม-ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิ "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม." ไม่เกิน 11 พ.ค.