ราชกิจจาฯ ประกาศ อัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม ม.40

ราชกิจจาฯ ประกาศ อัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม ม.40

ราชกิจจาฯ ประกาศกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม สำหรับบุคคลซึ่งสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน "ม.40" บรรเทาสถานการณ์โควิด-19

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยเเพร่กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม สำหรับบุคคลซึ่งสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2565 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และมาตรา 40 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม สำหรับบุคคลซึ่งสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2564

ข้อ 2 ให้รัฐบาลจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำหรับผู้ประกันตน ซึ่งจ่ายเงินสมทบเพื่อรับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ และกรณีตาย ให้แก่ผู้ประกันตน ซึ่งจ่ายเงินสมทบในแต่ละเดือนในอัตรา ดังต่อไปนี้

(1) ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2565 ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2565 เดือนละยี่สิบเอ็ดบาท

(2) ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. เป็นต้นไป เดือนละสามสิบบาท

ข้อ 3 ให้รัฐบาลจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำหรับผู้ประกันตน ซึ่งจ่ายเงินสมทบเพื่อรับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย และกรณีชราภาพ ให้แก่ผู้ประกันตน ซึ่งจ่ายเงินสมทบในแต่ละเดือนในอัตรา ดังต่อไปนี้

(1) ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2565- 31 ก.ค. 2565 เดือนละสามสิบบาท

(2) ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2565 เป็นต้นไป เดือนละห้าสิบบาท

ข้อ 4 ให้รัฐบาลจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำหรับผู้ประกันตน ซึ่งจ่ายเงินสมทบเพื่อรับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร ให้แก่ผู้ประกันตน ซึ่งจ่ายเงินสมทบในแต่ละเดือนในอัตรา ดังต่อไปนี้

(1) ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2565-31 ก.ค. 2565 เดือนละเก้าสิบบาท

(2) ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2565 เป็นต้นไป เดือนละหนึ่งร้อยห้าสิบบาท

ให้ไว้ ณ วันที่ 18 มี.ค. พ.ศ. 2565

สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

 

อ่านฉบับเต็ม : อัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม