ผบ.ทร. ตรวจเยี่ยม กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี-ตราด

ผบ.ทร. ตรวจเยี่ยม กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี-ตราด

ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพเรือ พื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

7 พฤษภาคม 2565 พลเรือเอก สมประสงค์  นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยมี พลเรือโท รณรงค์  สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน/ผู้บัญชาการกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ

 โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ก่อนตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ และให้โอวาทกำลังพล โดยปลุกจิตสำนึกความรักในเกียรติ
และศักดิ์ศรีของความเป็นทหารเรือ พร้อมเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความจงรักภักดี ด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด สุจริตจริงใจ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนอื่น

ผบ.ทร. ตรวจเยี่ยม กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี-ตราด

จากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ผมทราบว่าพื้นที่นี้มีความมั่นคงและสงบสุข ประชาชนในพื้นที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือโดยเฉพาะจากภัยพิบัติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดี ทำให้มีความมั่นใจในการประกอบอาชีพและกิจกรรมต่าง ๆ จึงนับว่าท่านมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ผมจึงขอชื่นชมมา ณ โอกาสนี้ การที่หน่วยประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่นั้น เนื่องมาจากกำลังพลของหน่วยได้รับการฝึกฝนให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ มีระเบียบวินัยสูง มีความเข้มแข็ง มุ่งมั่นและอดทนในการปฏิบัติงาน

รวมถึง มีความรักในเกียรติ และศักดิ์ศรีของความเป็นทหารเรือ แม้ว่าขณะนี้สถานการณ์โดยทั่วไปตามแนวชายแดนจะอยู่ในภาวะที่สงบเรียบร้อย แต่มีความจำเป็นที่กำลังพลทุกนายจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ผมมีความห่วงใยท่านทั้งหลายที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน ผมทราบดีว่าท่านต้องเสี่ยงต่ออันตรายและอยู่ห่างไกลครอบครัว 

ผบ.ทร. ตรวจเยี่ยม กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี-ตราด

ผมและผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นจะพยายามอย่างเต็มที่ในการให้ความช่วยเหลือแก่ท่านในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ ขอให้กำลังพลทุกนาย ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท หมั่นฝึกฝนและเตรียมกำลังให้พร้อมอยู่เสมอ รวมถึงขอให้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความจงรักภักดี ด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด สุจริตจริงใจ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนอื่น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการธำรงรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียง และเกียรติภูมิของกองทัพเรือและความมั่นคงของประเทศชาติสืบไป

จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือได้ ทักทายกำลังพล ก่อนเข้ารับฟังการบรรยายสรุปจากกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เพื่อรับทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน


    สำหรับกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เกิดขึ้นตามที่กองบัญชาการทหารสูงสุดในขณะนั้น ปัจจุบันคือ กองบัญชาการกองทัพไทย ได้สั่งการให้กองทัพเรือรับผิดชอบในการป้องกันพื้นที่
บริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด รวมทั้งให้มีหน้าที่ในการให้ความคุ้มครองเรือประมงในน่านน้ำไทยและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการป้องกันมิให้เรือประมงไทยล้ำเขตน่านน้ำกัมพูชา เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด มีการตั้งหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่หลายหน่วยงาน 
โดยมีกองกำลังด้านจันทบุรี – ตราด ปฏิบัติภารกิจในการป้องกันชายแดน และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 1/1 ปฏิบัติภารกิจในการรักษาความมั่นคงภายใน

ผบ.ทร. ตรวจเยี่ยม กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี-ตราด

ซึ่งกองทัพเรือเป็นหน่วยรับผิดชอบในการปฏิบัติของทั้งสองหน่วยงานดังกล่าว กองบัญชาการทหารสูงสุดในขณะนั้น จึงสั่งการให้กองทัพเรือจัดตั้งกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เมื่อ 3 พฤษภาคม 2522 เพื่อควบคุมบังคับบัญชากำลังที่ปฏิบัติในพื้นที่ 
ทั้งด้านการป้องกันชายแดน และการรักษาความมั่นคงภายใน ทั้งนี้ ภารกิจของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ในปัจจุบัน คือการป้องกันชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล อำนวยการในการปกครองพื้นที่ ควบคุมรักษาระเบียบ/ข้อบังคับ และกฎหมายทั้งปวงในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด เพื่อรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของชาติ เนื่องจากพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด มีระยะทางตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด มีระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร