กทม.เดินหน้าพิจารณา เล็งจัดเก็บ "ภาษียาสูบ" ไม่เกินมวนละสิบสตางค์

กทม.เดินหน้าพิจารณา เล็งจัดเก็บ "ภาษียาสูบ" ไม่เกินมวนละสิบสตางค์

กทม.เดินหน้าพิจารณา เล็งจัดเก็บ "ภาษียาสูบ" อัตราไม่เกินมวนละสิบสตางค์ สอดคล้องกฎหมายรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 3 พ.ค. นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม รองปลัดกรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยถึงการจัดเก็บภาษียาสูบบำรุงท้องถิ่นของ กทม. ว่า การจัดเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร สำหรับยาสูบในอัตราไม่เกินมวนละสิบสตางค์ ซึ่งภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร สำหรับยาสูบ เป็นภาษีที่กรุงเทพมหานคร ยังไม่เคยจัดเก็บมาก่อน สามารถจัดเก็บได้ต่อเมื่อแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 เพื่อให้มีอำนาจในการจัดเก็บตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกทม.จะต้องดำเนินการออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร โดยได้รับความเห็นชอบจากสภา กทม.ก่อนดำเนินการจัดเก็บ 

"จากเดิม กทม.ได้มีการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ทั้งฉบับ ซึ่งมีประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติมหลายประเด็น ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 กทม.ได้เสนอแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ เป็นจำนวนถึง 3 ครั้ง ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2563" นางสุธาทิพย์ ระบุ

นางสุธาทิพย์ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการ การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมายรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหลักการเกี่ยวกับรายได้ท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึงมีหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นต้น ให้ข้อสังเกตตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้ กทม.รับร่างพระราชบัญญัติไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อยุติที่ชัดเจนก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี กทม.จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาทบทวนเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 ให้สอดคล้องกับกฎหมายรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ จะได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาด้วย 

นางสุธาทิพย์ กล่าวว่า ทั้งนี้ กทม.ได้ติดตามความคืบหน้าในการแก้กฎหมายรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาโดยตลอดแต่ยังไม่มีกำหนดเวลาการประชุมเรื่องกฎหมายดังกล่าว โดย กทม.อยู่ระหว่างการพิจารณาเสนอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 เฉพาะส่วนที่ให้ กทม.สามารถจัดเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร สำหรับยาสูบเองได้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร อีกทางหนึ่งด้วย

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์