รับมือควันดำ ลด PM2.5 จ.น่าน บังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะปล่อยควันพิษ

รับมือควันดำ ลด PM2.5 จ.น่าน บังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะปล่อยควันพิษ

จังหวัดน่าน ประชุมคณะกรรมการพร้อมรับมือไฟป่าหมอกควันลดควันดำ ลด PM2.5 เพื่อบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะเครื่องยนต์ดีเซลที่ปล่อยระบายค่าควันดำเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

เมื่อวันที่ 2 พ.ค.2565  ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นายวรวิทย์ อินต๊ะใจ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ประชุมคณะกรรมการพร้อมรับมือไฟป่าหมอกควันลดควันดำ ลด PM2.5 เพื่อบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะเครื่องยนต์ดีเซลที่ปล่อยระบายค่าควันดำเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ให้ผู้ใช้รถบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 “ปัญหาหมอกควัน” ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยว สังคม เศรษฐกิจ ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนจังหวัดน่าน ที่ต้องที่ใช้ชีวิตท่ามกลางมลพิษ ประสบกับปัญหาหมอกควันปกคลุม ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปี โดยเฉพาะพื้นจังหวัด น่านภูเขาสลับซับซ้อน ลักษณะเป็นแอ่งกระทะ มีภูเขาล้อมรอบ ทำให้เป็นโรค เกี่ยวกับทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้น

 

รับมือควันดำ ลด PM2.5 จ.น่าน บังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะปล่อยควันพิษ

นายวรวิทย์ อินต๊ะใจ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน กล่าวว่าสาเหตุของปัญหาคือ การเผาพื้นที่เกษตรและไฟป่าในภาคเหนือทำให้เกิดหมอกควันข้ามแดนเพิ่มขึ้นทุกปี สถานการณ์จุดความร้อนในพื้นที่ ส่วนใหญ่ เกิดในพื้นที่ป่า ร้อยละ 47 รองลงมา คือ พื้นที่เกษตร ร้อยละ 40 นอกจากนี้ ขนส่งจังหวัดน่าน ซึ่งจังหวัดน่านได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินการลดจุดความร้อน (Hotspot)โดยจังหวัดน่านกำหนดเป้าหมายให้มีการเกิดจุดความร้อนในปี 2565 น้อยกว่าร้อยละ 20 โดย ได้ไม่เกิน 4,493 จุด มีการเกิดจุดความร้อน จำนวน 804 จุด

 

รับมือควันดำ ลด PM2.5 จ.น่าน บังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะปล่อยควันพิษ

 

     นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า จังหวัดน่าน เป็นจังหวัดที่มีเหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศ แต่ช่วงระยะนี้ พื้นที่จังหวัดน่านมักประสบปัญหามลพิษจากหมอกควัน ซึ่งมีสาเหตุจากการเผาพื้นที่ป่า พื้นที่การเกษตร วัชพืชริมทาง เผาขยะมูลฝอยในชุมซน และควันพิษจากยานพาหนะ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยของประชาชน ตลอดจนบดบังทัศนวิสัย และส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ภาคอุตสาหกรรม ภาคการจราจรและขนส่ง จังหวัดน่าน จึงได้นำร่องการเฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบ และควบคุมมลพิษทางอากาศ ไม่ให้เกินค่ามาตรฐานตามที่กฎหมานกำหนด เพื่อลด ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน ผลการดำเนิน กิจกรรมตรวจวัดควันดำจากรถยนต์ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ภายใต้โครงการ “น่านเข้ม ลดควันดำ ลด PM2.5” เพื่อบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะเครื่องยนต์ดีเซลที่ปล่อยระบายค่าควันดำเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ให้ผู้ใช้รถบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

 

 

รับมือควันดำ ลด PM2.5 จ.น่าน บังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะปล่อยควันพิษ

                ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PMs ที่กำหนด โดยให้แต่ละหน่วยงานแจ้งผลการปฏิบัติงานกับฝ่ายเลขา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดน่าน) เพื่อสรุปผลการดำเนินงานนำเข้าประชุมกรมการจังหวัดต่อไป