กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาด โรคพิษสุนัขบ้า ชลบุรี

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาด โรคพิษสุนัขบ้า ชลบุรี

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ณ สนามเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาด โรคพิษสุนัขบ้า ชลบุรี

วันนี้ (2 พ.ค.65) เวลา 07.46 น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทรงพระกรุณาโปรดให้ออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

รวมถึงการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่สำคัญในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ เพื่อให้บรรลุผลดังพระปณิธานในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืน

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาด โรคพิษสุนัขบ้า ชลบุรี

ในการนี้ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และข้าราชการเฝ้ารับเสด็จ จากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้ พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและเวชภัณฑ์ เพื่อนำไปใช้ดูแลรักษา รวมถึงควบคุมประชากรสุนัขและแมวภายในพื้นที่กองเรือยุทธการ และพื้นที่ใกล้เคียง

จากนั้น ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ที่โปรดให้จัดกิจกรรมสัญจรแบบเต็มรูปแบบ เพื่อช่วยเหลือสุนัขและแมวของประชาชนและสัตว์จรจัด ทั้งการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ การผ่าตัดทำหมันควบคุมประชากรสุนัขและแมว พร้อมกับทรงนำทีมออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์อย่างใกล้ชิด 

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาด โรคพิษสุนัขบ้า ชลบุรี

ทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทรงร่วมผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขในวันนี้รวมจำนวน 11 ตัว เพื่อควบคุมการแพร่ขยายพันธุ์ของประชากรสุนัขในพื้นที่ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ภายใต้การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ และก่อนที่จะดำเนินการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขแต่ละตัว ทรงวางยาสลบ ด้วยการฉีดและดมยาสลบ พร้อมกับทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัขด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิด ผ่านจอมอนิเตอร์ที่แสดงผลอัตราการเต้นของหัวใจ อัตราการหายใจ ความดันโลหิต

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาด โรคพิษสุนัขบ้า ชลบุรี

รวมถึงอุณหภูมิของร่างกาย เพื่อทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขระหว่างการผ่าตัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ยาดมสลบที่ใช้ ประกอบด้วยตัวยา 2 ชนิด คือ Sevoflurane ร่วมกับ Desflurane ซึ่งทรงศึกษาพบว่าจะทำให้สัตว์สลบได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสัตว์ฟื้นจากสภาวะสลบได้อย่างรวดเร็ว มีความปลอดภัยสูงด้วย

สำหรับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าของประเทศไทยในปี 2565 ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน มีผู้เสียชีวิตแล้วจำนวน 1 รายในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และพบอัตราการเกิดโรคในสุนัขและแมวที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว สาเหตุหลักยังเกิดจากการที่ผู้ถูกสุนัขและแมวกัดแล้วไม่ไปพบแพทย์เพื่อฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาด โรคพิษสุนัขบ้า ชลบุรี

ตลอดจนการที่สุนัขและแมวไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ จึงทรงให้ความสำคัญและเน้นย้ำอยู่เสมอเพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรีบดำเนินการแก้ปัญหาและร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อขจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยตามเป้าหมาย

ทั้งนี้ การออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ยังได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ในส่วนของท้องถิ่น ทั้งจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ที่ร่วมกันปฏิบัติงานออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่อย่างเต็มกำลังเพื่อให้พื้นที่ในจังหวัดชลบุรีเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

สนองพระปณิธานในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดยวันนี้ มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และ ผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว รวมทั้งสิ้น 84 ตัว

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาด โรคพิษสุนัขบ้า ชลบุรี

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาด โรคพิษสุนัขบ้า ชลบุรี