อธิการบดี ม.ศิลปากร ลาออกจากตำแหน่ง หลังโพสต์ภาพแอร์โฮสเตส

อธิการบดี ม.ศิลปากร ลาออกจากตำแหน่ง หลังโพสต์ภาพแอร์โฮสเตส

ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ลาออกจากตำแหน่ง หลังเกิดกรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถ่ายภาพแอร์โฮสเตสโพสต์เฟซบุ๊ก

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 65 ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงนามในบันทึกข้อความถึงนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขอลาออกจากตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยระบุว่า ตามที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย.2562 เป็นต้นมา

บัดนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปีเศษ ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทเวลาให้กับการบริหารงานมหาวิทยาลัยศิลปากรอย่างเต็มกำลังความสามารถ ยึดถือหลักธรรมาภิบาล และมีผลงานที่ริเริ่มและดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงมีภาระงานที่ต้องดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งจำเป็นต้องมีผู้บริหารมาขับเคลื่อนและสานต่อภารกิจเพื่อให้กิจการของหมาวิทยาลัยได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ด้วยขณะนี้ มีกระแสข่าวว่ากระผมได้ลงภาพและข้อความที่ไม่เหมาะสมในสื่อสังคมออนไลน์ กระผมขอน้อมรับว่าได้กระทำการดังกล่าาวจริง แต่มิได้เจตนาที่จะสร้างความเสียหายหรือก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่สมควร

อย่างไรก็ตาม กระแสข่าวดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ในตำแหน่งอธิการบดี ดังนั้น เพื่อให้รักษาไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป และเพื่อเป็นการดีต่อทุกฝ่าย กระผมจึงขอแสดงความรับผิดชอบ โดยการลาออกจากตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยพร้อมที่จะลาออกในทันทีหรือเมื่อสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีได้แล้ว

อธิการบดี ม.ศิลปากร ลาออกจากตำแหน่ง หลังโพสต์ภาพแอร์โฮสเตส

การลาออกดังกล่าวเกิดขึ้น หลังจากที่ก่อนหน้านี้ตัวแทนกลุ่มคณาจารย์ศิษย์เก่า และนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร นำจดหมายเปิดผนึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องขอให้ดำเนินการตรวจสอบกรณีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรพร้อมทั้งมอบรายชื่อ คณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 2,017 คน ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี อ.ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้มารับจดหมายแทนนายกสภาฯ