ราชกิจจาฯ พระราชทานสัญญาบัตรตั้ง "สมณศักดิ์" 7 รูป

ราชกิจจาฯ พระราชทานสัญญาบัตรตั้ง "สมณศักดิ์" 7 รูป

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้ง "สมณศักดิ์" จำนวน 7 รูป พระเทพสุวรรณเมธี เป็น พระธรรมวชิราจารย์

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้ง "สมณศักดิ์" จำนวน 7 รูป ดังนี้

 

1.พระเทพสุวรรณเมธี เป็น พระธรรมวชิราจารย์ ปริยัติภารธุราทร คุณากรธรรมสาธก ตรีปิภูกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 6 รูป คือ พระครูปลัดจริยวัฒน์ 1 พระครูวินัยธร 1 พระครูธรรมธร 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

 

 

 

 

2.พระมงคลวัชโรดม เป็น พระราชมงคลวัชโรดม ภาวนานิยมธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปีสสนาธุระ สถิต ณ ที่พักสงฆ์ดอยเทพนิมิต จังหวัดภูเก็ต มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

 

3. พระวชิรเขมคุณ เป็น พระราชวชิรเขมคุณ อตุลวิปัสสนาวรกิจ ยติคณิสสร บวรสังยาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดบำนาคนิมิตต์ จังหวัดสกลนคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

 

4. พระมหาบรรจบ ขนติโก (เปรียญธรรม 8 ประโยค) เป็น พระราชวชิรเวทีตรีปิฏกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังยาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดเจ้ามูล กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

 

5. พระมหาวิทยาเชฎฐ์ วรธมโม (เปรียญธรรม 9 ประโยค) วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร พระอารามหลวง เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระศรีวชิรเมธี

 

6. พระมหาสำรวญ สีลสํวโร (เปรียญธรม 9 ประโยค) วัดโมส์โลกยาราม ราชวรวิหารพระอารามหลวง เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระศรีวชิราจารย์

 

7. พระมหาอภิลักษณ์ ปญญาวโร (เปรียญธรรม 9 ประโยค) วัตโมลีโลกยารามราชวรวิหาร พระอารามหลวง เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระศรีวชิรบัณฑิต

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน พุทธศักราช 2565 ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

ราชกิจจาฯ พระราชทานสัญญาบัตรตั้ง "สมณศักดิ์" 7 รูป


ราชกิจจาฯ พระราชทานสัญญาบัตรตั้ง "สมณศักดิ์" 7 รูป