"ประกันสังคม" ยกระดับบริการใช้ใบเสร็จ-ใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์

"ประกันสังคม" ยกระดับบริการใช้ใบเสร็จ-ใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์

"ประกันสังคม" ยกระดับการให้บริการจ่ายประโยชน์ทดแทนตามใบรับรองแพทย์ และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือให้กับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการพัฒนาระบบสุขภาพ แบบ Digital Health

เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 65 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม พร้อมดำเนินงานเพื่อให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์ให้กับผู้ประกันตนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว และเป็นการดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลที่เน้นการบริหารจัดการและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการแรงงานให้เข้าสู่มาตรฐานสากล

ล่าสุด กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงาน "ประกันสังคม" ได้ร่วมมือกับ กระทรวงสาธารณสุข ที่นำระบบการออก "ใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์" (MOPH Certificate) มาใช้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการใช้ใบรับรองแพทย์สำหรับทำธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือให้กับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการพัฒนาระบบสุขภาพ แบบ Digital Health ซึ่งการนำ"ใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์" มาใช้งานในครั้งนี้ จะส่งผลดีไปยังผู้ประกอบการ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน เช่น นำไปใช้ในการสมัครงาน ลาป่วย หลักฐานในการประกอบการวินิจฉัยสั่งจ่ายประโยชน์ทดแทนจากสำนักงานประกันสังคม

อีกทั้งเป็น การเพิ่มช่องทางใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน หมอพร้อม ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ป้องกันการปลอมแปลง ได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถโหลดเอกสาร"ใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์" ตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด และกรณี "ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์"ของคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใช้ยื่นประกอบการวินิจฉัยขอรับประโยชน์ทดแทนได้ที่สำนักงาน "ประกันสังคม" กรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก

นายบุญสงค์ กล่าวด้วยว่า ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วม ออกเอกสาร "ใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์" ซึ่งมีโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศประกอบด้วยโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน) โรงพยาบาลนอกสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1,000 แห่ง ได้ที่เว็บไซต์ กระทรวงสาธารณสุข หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง