ขนส่งฯ ปรับเกณฑ์ตรวจ "ควันดำ" ใหม่ ปรับสูงสุด 5,000 เช็กเลยห้ามเกินเท่าไหร่?

ขนส่งฯ ปรับเกณฑ์ตรวจ "ควันดำ" ใหม่ ปรับสูงสุด 5,000 เช็กเลยห้ามเกินเท่าไหร่?

เช็กเลย "กรมการขนส่ง" ปรับเกณฑ์ตรวจ "ควันดำ" ใหม่ ปรับสูงสุด 5,000 บาท วัดแล้วค่าห้ามเกินเท่าไหร่เช็กเลย! ย้ำผู้ประกอบการขนส่ง-เจ้าของรถ ควรบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่เสมอ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5

วันที่ 20 เมษายน 2565 จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง "กรมการขนส่ง" ปรับเกณฑ์ตรวจ "ควันดำ" ใหม่ ปรับสูงสุด 5,000 บาท ซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลจริง

 

 

กรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออกประกาศกำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด ปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ให้มีความเข้มงวดมากขึ้น เพื่อลดการปล่อยควันดำให้น้อยลง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมมลพิษ แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทรถยนต์ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีผลบังคับใช้วันที่ 13 เมษายน 2565

 

ดังนั้น กรมการขนส่งทางบก จึงได้ดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานการตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสียของรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานค่าควันดำและวิธีการตรวจวัดที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

 

กรณีการตรวจวัดควันดำด้วยเครื่องวัดควันดำระบบวัดความทึบแสง ขณะเครื่องยนต์ไม่มีภาระ ค่าควันดำสูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 จากเดิม ร้อยละ 45

 

และหากตรวจวัดควันดำด้วยเครื่องวัดควันดำระบบกระดาษกรอง ขณะเครื่องยนต์ไม่มีภาระ ค่าควันดำสูงสุดไม่เกินร้อยละ 40 จากเดิม ร้อยละ 50

 

ซึ่งเกณฑ์การตรวจควันดำใหม่ เริ่มมีผลบังคับใช้กับการตรวจวัดควันดำรถที่มาดำเนินการตรวจสภาพรถก่อนจดทะเบียน หรือตรวจสภาพรถก่อนชำระภาษีประจำปีที่สำนักงานขนส่ง และสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ทุกแห่งแล้ว

 

 

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า การปรับปรุงมาตรฐานการตรวจวัดค่าควันดำดังกล่าวนอกจากมีผลบังคับใช้กับสำนักงานขนส่ง และสถานตรวจสภาพรถแล้วยังนำไปใช้กับการตรวจควันดำบนถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

 

โดย กรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินการมาอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง จัดผู้ตรวจการออกตรวจวัดควันดำจากท่อไอเสียของรถบรรทุกและรถโดยสารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและเพิ่มความถี่ในการปฏิบัติงานออกตรวจวัดควันดำทั่วประเทศโดยเฉพาะบนถนนสายหลักและสายรองที่เข้า-ออก กรุงเทพมหานคร

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหากตรวจวัดควันดำด้วยระบบวัดความทึบแสงแล้วมีค่าควันดำเกินร้อยละ 30 หรือตรวจวัดควันดำด้วยระบบกระดาษกรองแล้วมีค่าควันดำเกินร้อยละ 40 จะถูกเปรียบเทียบปรับสูงสุด 5,000 บาท และสั่งห้ามใช้รถด้วยการพ่นข้อความ "ห้ามใช้" จนกว่าเจ้าของรถจะนำรถไปแก้ไขสภาพเครื่องยนต์ไม่ให้มีค่าควันดำเกินกำหนด และนำมาตรวจสภาพอีกครั้งจนผ่านการตรวจวัดจึงจะนำไปใช้งานได้

 

ดังนั้น ผู้ประกอบการขนส่งและเจ้าของรถควรให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่เสมอรวมถึงการปรับพฤติกรรมการขับขี่ที่อาจก่อให้เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เกิดจากยานพาหนะ

 

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.mot.go.th หรือโทร 1356

 

ขนส่งฯ ปรับเกณฑ์ตรวจ "ควันดำ" ใหม่ ปรับสูงสุด 5,000 เช็กเลยห้ามเกินเท่าไหร่?