ซื้อทัวร์แล้วยกเลิกการเดินทางได้เงินคืนหรือไม่ จ่ายเงินคืนอย่างไร ?

ซื้อทัวร์แล้วยกเลิกการเดินทางได้เงินคืนหรือไม่ จ่ายเงินคืนอย่างไร ?

ซื้อทัวร์แล้วยกเลิกการเดินทางได้เงินคืนหรือไม่ จ่ายเงินคืนอย่างไร และหากไม่ได้รับเงินค่าบริการคืน จะสามารถร้องเรียนได้ที่ไหน ?

 

กรมการท่องเที่ยว โพสต์เพจเฟชบุ๊ก กรมการท่องเที่ยว Department of Tourism ถึงกรณีนักท่องเที่ยวซื้อแพจเกจท่องเที่ยว หรือทัวร์ จากบริษัทนำเที่ยว แล้วต้องการยกเลิกการเดินทาง สงสัยว่าจะได้รับเงินคืนหรือไม่ จ่ายเงินคืนอย่างไร และหากไม่ได้รับเงินค่าบริการคืน จะสามารถร้องเรียนได้ที่ไหน ? โดยระบุว่า 

ซื้อทัวร์แล้วยกเลิกการเดินทางได้เงินคืนหรือไม่!? จ่ายเงินคืนอย่างไร?

ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563

ผู้บริโภคที่จองทัวร์ไว้สามารถใช้สิทธิการจองทัวร์ของผู้บริโภคในการยกเลิกทัวร์ที่จองไว้ได้ ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563 ในกรณีมีเหตุที่ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางได้ ดังนี้

  1. ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าก่อน 30 วัน ให้คืนในอัตราร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ
  2. ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าก่อน 15 วัน ให้คืนในอัตราร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ
  3. ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าก่อนน้อยกว่า 15 วัน ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ
  4. ในกรณีมีเหตุให้ต้องยกเลิกการนำเที่ยวตามที่ได้โฆษณาไว้ โดยมิใช่ความผิดของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจ่ายเงินค่าบริการคืนแก่นักท่องเที่ยว 100%

 

ซื้อทัวร์แล้วยกเลิกการเดินทางได้เงินคืนหรือไม่ จ่ายเงินคืนอย่างไร ?

 

ทั้งนี้ และทั้งนั้นจำนวนเงินที่คืนให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นจำนวนเงิน หลังจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว (บริษัททัวร์ ) หักค่าใช้จ่ายที่จ่ายออกไปจริงๆ แต่ต้องมีหลักฐานการจ่ายด้วย อาทิเช่น ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า ค่ามัดจำบัตรโดยสาร อาทิเช่น ตั๋วเครื่องบิน ตั่วรถไฟ ตั๋วเรือ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ

กรณีค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว สูงกว่าเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะเรียกจากนักท่องเที่ยวไม่ได้

กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว คืนเงินค่าบริการที่นักท่องเที่ยวได้ชำระไว้ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ให้นักท่องเที่ยวร้องเรียนต่อนายทะเบียน

ทั้งนี้ หากไม่ได้รับเงินค่าบริการคืนตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว สามารถร้องเรียนได้ที่ กรมการท่องเที่ยว

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-219-4025 (ในเวลารายการเท่านั้น ) หรือที่ DOT Call center โทร.02-401-1111 (24ชม.)