ชูโมเดล 5 ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พัฒนาสู่พื้นที่ใหม่ 33 แห่ง

ชูโมเดล 5 ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พัฒนาสู่พื้นที่ใหม่ 33 แห่ง

การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ ด้วยการนำนวัตกรรมมาใช้ให้เกิดเป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่ตอบรับกับคนทุกกลุ่ม

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ CEA ต่อยอดความสำเร็จ ยึดโมเดล 5 ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มาเป็นต้นแบบขยายสู่พื้นที่ใหม่ ๆ จำนวน 33 ย่าน

ผ่านความร่วมมือกับเครือข่าย TCDN เพื่อสร้างบรรยากาศการลงทุน การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจยั่งยืน

  • เดินหน้าพัฒนาเมืองให้เป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ดร.ชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ CEA กล่าวว่า ขณะนี้ CEA ได้เดินหน้าแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative City & Creative District Development)

"ผ่านเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย (Thailand Creative District Network: TCDN) โดยการขยายผลจากความสำเร็จใน 5 ย่านเศรษฐฏิจสร้างสรรค์ต้นแบบ

ได้แก่ ย่านเจริญกรุง กทม., ย่านช้างม่อย จ.เชียงใหม่, ย่านศรีจันทร์ จ.ขอนแก่น, ย่านเมืองเก่า จ.สงขลา และ ย่านเจริญเมือง จ.แพร่

สู่พื้นที่เป้าหมาย 33 ย่าน ตามโรดแมปแผนระยะ 3 ปี (ปี2563-2565) ที่จะมีส่วนสำคัญเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง สร้างรายได้ และพัฒนา Soft Power นำมาสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

ชูโมเดล 5 ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พัฒนาสู่พื้นที่ใหม่ 33 แห่ง

เมืองสร้างสรรค์ (Creative City) ตามนิยามของยูเนสโก จะต้องมาจากการเมืองที่มีศักยภาพใช้ประโยชน์จากเอกลักษณ์ท้องถิ่น ไปจนถึงนวัตกรรมที่ตอบโจทย์คนในพื้นที่และผู้มาเยือน

ซึ่งจุดเริ่มต้นไปสู่ ‘เมืองสร้างสรรค์’ จะต้องเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ อย่าง ‘ย่าน’

เมื่อย่านดี เมืองก็จะขยายตัวและดีตามไปด้วย และหากมีการส่งเสริมครบ 5 ยุทธศาสตร์ ก็จะเป็น  ‘ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต้นแบบ’ โดยโมเดลการพัฒนาพื้นที่เริ่มต้นจากการเข้าร่วมโครงการ TCDN

เราจึงได้ต่อยอดจาก 5 ย่านต้นแบบให้เป็น Case Study เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยดึงอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่มาสร้างเป็นจุดขายในพื้นที่อื่น ๆ ตามมา"

ชูโมเดล 5 ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พัฒนาสู่พื้นที่ใหม่ 33 แห่ง

  • พัฒนาให้ครบทั้ง 5 ด้าน

ทางด้าน มนฑิณี ยงวิกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวว่า โมเดล 5 ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของต้นแบบได้รับการพัฒนาครบทุกมิติ ทั้ง 5 ด้าน

"ได้แก่ 1) ด้านความรู้ Knowledge 2) ด้านทักษะ Skills ทั้งสองด้านนี้เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่น ผ่านการอบรมและแลกเปลี่ยนความรู้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญมาร่วมพัฒนา

3) ด้านการประชาสัมพันธ์ Communication 4) การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ Activities ซึ่งจัดขึ้นตามเทศกาลต่าง ๆ ของแต่ละพื้นที่ โดยอิงกับเรื่องราวและอัตลักษณ์ของย่านและจังหวัด มานำเสนอ

5) ด้านกลยุทธ์และแนวทางพัฒนา Development Model นำไปสู่การพัฒนาและต่อยอด ไปสู่การทำกิจกรรมต่อเนื่อง และเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่น ๆ

ขณะนี้พื้นที่ที่คัดเลือกมาพัฒนาเป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีทั้งหมด 33 ย่าน ใช้เวลา 3-5 ปี โดยยึดโมเดล 5 พื้นที่ที่ประสบความสำเร็จมาเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่น ๆ"

ความโดดเด่นของแต่ละย่าน

ชูโมเดล 5 ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พัฒนาสู่พื้นที่ใหม่ 33 แห่ง

  • ย่านเจริญกรุง กรุงเทพฯ

เป็นตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด เช่น โครงการ street scape เดินเจริญกรุง ที่มุ่งพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ด้วยการให้ความสำคัญกับพื้นที่สาธารณะและทางเท้าควบคู่กันไป 

มีการออกแบบ ทางเดิน ทางข้าม ให้โดดเด่น ทันสมัย สร้างความปลอดภัยในการข้ามถนน จากกลุ่มนักออกแบบหลายสาขาที่มีความคิดสร้างสรรค์มาร่วมกันพัฒนา

และมีอีกหลายโครงการ อาทิ  Local street furniture: เฟอร์นิเจอร์ของชุมชน ศาลาที่พักผู้โดยสารประจำทางตลาดน้อย การแปลงโฉมร้านค้า และ พื้นที่ในชุมชน ฯลฯ การจัดเทศกาล งานออกแบบกรุงเทพฯ (Bangkok Design Week) 

จากการสำรวจพบว่า เกิดกระแสการลงทุนใหม่ในพื้นที่ ก่อให้เกิดธุรกิจสร้างสรรค์ ถึง 20 แห่งในย่านเจริญกรุง ในปี 2021 จากเดิมที่ซบเซาและปิดตัวลงหลายแห่ง ถือเป็นความสำเร็จที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ย่านนั้นกลับมามีชีวิตได้อีกครั้ง

ชูโมเดล 5 ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พัฒนาสู่พื้นที่ใหม่ 33 แห่ง

  • จังหวัดขอนแก่น ย่านศรีจันทร์ 

เป็นย่านเมืองเก่า ย่านธุรกิจสำคัญ เป็นพื้นที่จัดงาน เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ (Isan Creative Festival) ประจำปี จึงเป็นที่มาของโครงการ สร้างสรรค์ศรีจันทร์ (CO - CREATE SRICHAN) 

โครงการที่มีความร่วมมือจากหลายองค์กร ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น, เทศบาลนครขอนเเก่น, ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ขอนแก่น และพันธมิตร

เพื่อพัฒนา ย่านศรีจันทร์ ให้เป็นย่านสร้างสรรค์ต้นเเบบของจังหวัดขอนเเก่น ที่ตอบโจทย์ความต้องการของทุกภาคส่วน นำมาสู่การสร้างเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิต ผ่านกิจกรรมที่เกิดขึ้น

ชูโมเดล 5 ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พัฒนาสู่พื้นที่ใหม่ 33 แห่ง

  • จังหวัดสงขลา ย่านเมืองเก่าสงขลา

พื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติ ผู้คน ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ย่านเมืองเก่าสงขลา เป็นที่ตั้งของ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) สงขลา ภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ที่จะแล้วเสร็จในปี 2567

ซึ่งจะเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ สร้างแรงบันดาลใจและความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น

กิจกรรมครอบครัวเมืองเก่าสงขลา ปี 2563 (PORTRAIT OF SONGKHLA) นิทรรศการเรื่องเล่าย่านเมืองเก่าสงขลาผ่านภาพถ่ายชาวสงขลา สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน กลุ่มวิชาชีพสร้างสรรค์ และ ภาคการศึกษา

โดยถ่ายทอดต่อยอดสินทรัพย์และเผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมในพื้นที่สู่การกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่

ในช่วงจัดงาน (11-27 ก.ย. 2563) เกิดความร่วมมือของชาวสงขลากว่า 200 คน เกิดเครือข่ายนักสร้างสรรค์กว่า 51 คน ร้านค้าท้องถิ่นยอดขายเพิ่มขึ้น 20-30% ผลักดันให้สงขลาเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาคใต้

ชูโมเดล 5 ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พัฒนาสู่พื้นที่ใหม่ 33 แห่ง

  • จังหวัดเชียงใหม่ ย่านช้างม่อย

พื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์ อาคารสำคัญ งานประเพณี วัฒนธรรมหลากหลาย ย่านช้างม่อย เป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต้นแบบ เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น

โครงการเมด อิน ช้างม่อย (Made in Chang Moi) สนับสนุนให้ผู้ประกอบการจับคู่กับนักออกแบบพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ตลาดมากขึ้น กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาล งานออกแบบเชียงใหม่ (Chaing Mai Design Week)