ประกาศรางวัล ‘สุรินทราชา’ ประจำปี 2567

ประกาศรางวัล ‘สุรินทราชา’ ประจำปี 2567

'สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย' ประกาศรายชื่อ นักแปลและล่าม ที่ได้รับรางวัล ‘สุรินทราชา’ ปี 67 ออกมาแล้ว มีใครบ้างมาดูกัน

รางวัล สุรินทราชา เป็นรางวัลเกียรติคุณที่ สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย มอบแก่นักแปลและล่ามผู้มีผลงานดีเด่นเผยแพร่เป็นเวลานาน และสร้างคุณูปการแก่วงวรรณกรรม สังคม และประเทศชาติ

ตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ พระยาสุรินทราชา (นกยูง วิเศษกุล) หรือ แม่วัน ผู้แปลนวนิยายภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยเรื่องแรก คือ ความพยาบาท

จาก ต้นฉบับ Vendetta ของนักประพันธ์หญิงชาวอังกฤษ Marie Corelli ผู้เคยทำหน้าที่เป็นล่ามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในปีพ.ศ. 2567 เป็นปีที่ 17 ของรางวัลนี้ สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ขอมอบรางวัลแด่นักแปลและล่ามดีเด่น ดังต่อไปนี้

  • นักแปลดีเด่น

1. รศ.จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา  

2. เจริญ มาลาโรจน์ (มาลา คำจันทร์)

3. ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ

4. ไป๋ฉุน (Bai Chun) ประชา พิสุทธิกุล 

5. ภาณุ บุรษรัตนพันธ์                    

6. ดร.ภาสุรี ลือสกุล 

7. มุ่ย ภู่พกสกุล

8. รศ. ดร.ศานติ ภักดีคำ

9. รศ. ดร.สมพร วาร์นาโด

10. สุทธิศักดิ์ ปาลโพธิ์ 

11. รศ.สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์

12. รศ.สุรัตน์ โหราชัยกุล

  • ล่ามดีเด่น

1. ดร.จารุวรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 

2. สุทินนา รัตนสมโภชกุล

 

ทั้งนี้ จะแจ้งกำหนดงานวันนักแปลและล่าม ซึ่งจะมีการมอบรางวัลดังกล่าวในโอกาสต่อไป

นายปกรณ์ กฤษประจันต์

นายกสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย

25 เมษายน 2567

 

  • รางวัล สุรินทราชา มีหลักเกณฑ์คัดเลือก ดังนี้

นักแปลดีเด่น รางวัลสุรินทราชา

1. มีผลงานแปลดีเด่น

2. มีผลงานต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน

3. มีผลงานซึ่งสร้างคุณูปการแก่วงการแปล

4. มีชีวิตอยู่ขณะมีมติมอบรางวัล

ล่ามดีเด่น รางวัลสุรินทราชา

1. มีผลงานการเป็นล่ามในวาระสำคัญ ๆ

2. มีผลงานต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน

3. มีผลงานซึ่งสร้างคุณูปการแก่วงการล่าม

4. มีชีวิตอยู่ขณะมีมติมอบรางวัล

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องไม่เคยรับรางวัลสุรินทราชามาก่อน

ผู้ที่ประสงค์จะรับการพิจารณาสามารถเสนอชื่อตนเองได้