กรมสมเด็จพระเทพฯ พระผู้เป็นดวงทิพรัตนะแห่งวัฒนธรรมไทย 2 เม.ย. ทรงพระเจริญ

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระผู้เป็นดวงทิพรัตนะแห่งวัฒนธรรมไทย 2 เม.ย. ทรงพระเจริญ

'กรมสมเด็จพระเทพฯ' 2 พระราชสมัญญานามทรงเป็นปราชญ์ผู้มีความรอบรู้ในวัฒนธรรมด้านต่างๆ เนื่องใน 'วันคล้ายวันพระราชสมภพ กรมสมเด็จพระเทพฯ' 2 เม.ย.2566 สำนักพระราชวัง เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2498 ทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่ 3 ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระผู้เป็นดวงทิพรัตนะแห่งวัฒนธรรมไทย 2 เม.ย. ทรงพระเจริญ กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงพระเยาว์

ทรงศึกษาฝึกฝนจนเชี่ยวชาญในสรรพวิทยาการและตระหนักในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างลึกซึ้ง ทั้งในความสนพระราชหฤทัยส่วนพระองค์ และจากที่ทรงได้รับการส่งเสริมและถ่ายทอดจากสมเด็จพระชนกและสมเด็จพระชนนี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจถวายเบื้องพระยุคลบาทจากรัชกาลที่ 9 สืบเนื่องมาจนรัชกาลปัจจุบัน

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระผู้เป็นดวงทิพรัตนะแห่งวัฒนธรรมไทย 2 เม.ย. ทรงพระเจริญ ทรงศึกษาฝึกฝนศิลปวัฒนธรรมไทย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอเนกอนันต์ ครอบคลุมงานสำคัญเต็มพระกำลัง และทรงพระวิริยอุตสาหะศึกษาหาความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมเพิ่มเติม

ทรงแลกเปลี่ยนความรู้กับ ‘วัฒนธรรมเมธีนานาชาติ’ ทรงจดบันทึกและประมวลองค์ความรู้ พระราชนิพนธ์เป็นหนังสือ

ตลอดจนพระราชทานถ่ายทอดเป็นแนวทางอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ สืบทอด และสร้างสรรค์มรดกศิลปวัฒนธรรมอย่างมีระบบและเป็นรูปธรรมในระดับสากล

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระผู้เป็นดวงทิพรัตนะแห่งวัฒนธรรมไทย 2 เม.ย. ทรงพระเจริญ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์นานาชาติ สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ณ ชั้น 5 หอศิลปวัฒธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561

“ศิลปะทุกด้านทุกแขนงของทุกชาติ ต่างก็อำนวยประโยชน์ในการสร้างสรรค์ความสุข ความมั่นคง และความสัมพันธ์ ทั้งในระดับบุคคล ระดับสังคม ระดับประเทศ ไปจนถึงถึงระดับโลกด้วยกันทั้งสิ้น

พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2560

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระผู้เป็นดวงทิพรัตนะแห่งวัฒนธรรมไทย 2 เม.ย. ทรงพระเจริญ กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงซอด้วง ในการขับร้องและบรรเลงดนตรีไทย เรื่อง 'สมเด็จกรมหลวงนราธิวาส' บทพระราชนิพนธ์และการแสดงพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 100 ปี ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2566 (ขอบคุณภาพ FB : CU Art Culture)

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์ วัฒนธรรม ทรงมีพระอัจฉริยภาพและทรงพระปรีชาสามารถในศิลปะหลายสาขา ทรงเป็นปราชญ์ผู้มีความรอบรู้ในวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ทั้งทรงมีคุณูปการต่อศิลปินและศิลปวัฒนธรรมของชาติเป็นที่ประจักษ์

จึงทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย เมื่อพ.ศ.2531 และ วิศิษฏศิลปิน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2546

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระผู้เป็นดวงทิพรัตนะแห่งวัฒนธรรมไทย 2 เม.ย. ทรงพระเจริญ ในวาระครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง แห่งจีน ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 'รัฐมิตราภรณ์' แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พ.ศ.2562)

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นวัฒนธรรมเมธีผู้ทรงภูมิปัญญา ทรงเป็นผู้สานสายสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาทางวัฒนธรรมกับนานาประเทศอย่างต่อเนื่องมิขาดสาย

องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) จึงทูลเกล้าฯ ถวายตำแหน่ง ทูตสันถวไมตรีขององค์การยูเนสโก ด้านการส่งเสริมศักยภาพของเด็กชนกลุ่มน้อย และการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ รัฐบาลจึงประกาศให้ วันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน เป็น วันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อที่ปวงชนชาวไทยจะได้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานมรดกศิลปวัฒธรรมไทยไว้เป็นสมบัติของชาติตามพระราชปณิธานสืบไป

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระผู้เป็นดวงทิพรัตนะแห่งวัฒนธรรมไทย 2 เม.ย. ทรงพระเจริญ

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์ที่ เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ ระหว่างวันที่  1-3 เมษายน 2566

ขอบคุณภาพ-ข้อมูลจาก

  • คณะกรรมการอำนวยการวันอนุรักษ์มรดกไทย
  • กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร