สวธ.แจ้งระงับจ่ายสวัสดิการ ‘สุชาติ สวัสดิ์ศรี’ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์

สวธ.แจ้งระงับจ่ายสวัสดิการ ‘สุชาติ สวัสดิ์ศรี’ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม แจ้งระงับการจ่ายสวัสดิการของ “สุชาติ สวัสดิ์ศรี” ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ เปิดให้ชี้แจงต่อคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้ง

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 64 นางสาวอัจฉราพร พงษ์ฉวี รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้รับแจ้งจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา เรื่องที่ประชุมได้พิจารณาในวาระการประชุมลับ เรื่องนายสุชาติ สวัสดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปีพุทธศักราช 2554 ว่า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : (มติถอด‘สุชาติ สวัสดิ์ศรี’ออกจาก‘ศิลปินแห่งชาติ’อยู่ในขั้นให้ยื่นคำร้องคัดค้านมติ)

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติที่เข้าร่วมประชุม ให้ยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติ นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติ เนื่องจากมีความประพฤติเสื่อมเสียต่อการเป็นศิลปินแห่งชาติ ตามข้อ 10 วรรคสองของกฎกระทรวงกำหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมในกฎกระทรวงกำหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ข้อ 2

 

รองอธิบดีสวธ. กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งชาติจึงได้มีหนังสือลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 แจ้งมติข้างต้นแก่นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี และหากไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าว ให้นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี มีหนังสือชี้แจงต่อคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้ง