รู้จัก ‘ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์’ พร้อมเปิดงบการเงิน 5 ปีย้อนหลัง

รู้จัก ‘ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์’ พร้อมเปิดงบการเงิน 5 ปีย้อนหลัง

รู้จัก "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" ผู้นำเข้าวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม"​ (Sinopharm) ที่ได้รับการรับรองเป็นวัคซีนโควิดตัวที่ 5 จาก อย. พร้อมเปิดงบการเงินราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 5 ปีย้อนหลัง

วันนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นที่สนใจของหลายคน เนื่องจากเมื่อเร็วๆ นี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้บริการทางการแพทย์ในสถานการณ์โควิด-19 สามารถนำเข้าวัคซีนโควิดได้เอง ซึ่งนับว่าจะเป็นวัคซีนตัวเลือกของคนไทย ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ที่ยังคงความรุนแรง โดยวัคซีนที่มีการพูดถึงกันคือซิโนฟาร์มที่วันนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย.แล้ว 

โดยบทบาทล่าสุด ในการนำเข้าวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" นั้น ก็เป็นเพื่อให้เป็น "วัคซีนตัวเลือก" สำหรับหน่วยงาน/องค์กรซื้อไปฉีดแก่บุคลากร หรือประชาชนโดยห้ามคิดเงินกับผู้รับวัคซีน 

ซึ่ง ศาสตราจารย์ นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ก็ชี้แจงชัดเจนว่า แม้จะเป็น "การขาย" แก่ผู้ซื้อ ก็ยืนยันว่า ไม่ได้จัดทำเพื่อแสวงหากำไร นอกจากนี้ ยังตั้งเงื่อนไขสำหรับใครที่จะเข้ามาติดต่อซื้อว่า ต้องซื้อเพิ่ม 10% เพื่อนำไปบริการฉีดฟรีแก่ผู้ด้อยโอกาส

พร้อมทั้งยังเผยด้วยว่า การนำเข้าครั้งนี้ใช้เงินของมูลนิธิเอง ไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลแต่อย่างใด

บทบาทของ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ล่าสุดจึงมาพร้อมความหวังของสังคม ที่อยากจะมีวัคซีนทางเลือกในการยับยั้งการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้หลายๆ คนเริ่มอยากจะรู้จักองค์กรนี้ให้ดียิ่งขึ้น 

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จะพาไปทำความรู้จักกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ไม่ได้เป็นแค่โรงพยาบาลเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งการเรียนการสอนและการวิจัยผลิตบุคลากรทางด้านการแพทย์ของไทย 

   

  • ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สถาบันวิจัยชั้นสูง

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 ..2559 โดยเว็บไซต์ราชการกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ...ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ..2559 ระบุว่า จัดตั้งขึ้นเป็นสถาบันการวิจัยและวิชาการชั้นสูง จัดการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และการสาธารณสุข 

โดยถูกตั้งขึ้นในฐานะ "นิติบุคคล" เป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น 

โดย พ.ร.บ.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ.2559 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 เม.ย.2559 ทั้งนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีการแบ่งส่วนงานออกเป็น 4 ส่วนหลักๆ ได้แก่ 

1.สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีหน้าที่บริการจัดการกิจการทั่วไปของราชวิทยาลัย

2.สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ มีหน้าที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทำการวิจัย นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และให้บริการทางวิชาการ 

3.วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ มีหน้าที่จัดการศึกษาทางด้านแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ทำการวิจัย และสนับสนุนให้ทำการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ รวมถึงให้บริการในการบำบัดรักษาผู้ป่วย 

4.สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีหน้าที่ดำเนินการวิจัย ส่งเสริม สนับสนุน และนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์และพัฒนากำลังคนระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์และการสาธารณสุข

หลังจากนั้นปี 2560 ได้มีการออก ...ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ 2) ..2560 เป็นการแยกสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ออกจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยให้ไปอยู่ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ และมีการแต่งตั้งประธานราชวิทยาลัยขึ้นมา ซึ่งประธานราชวิทยาลัยนี้ สามารถแต่งตั้งรองประธานราชสภาราชวิทยาลัยขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ตามมอบหมายได้ 

และล่าสุดราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 ..2561 ได้ออกประกาศสำนักงานนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้ทรงดำรงตำแหน่งประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามมาตรา 6 และมาตรา 9 แห่ง ...ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ 2) ..2560 ตั้งแต่วันที่ 25 ..2561 

   

  • "รายได้" ของราชวิทยาลัยมาจากไหน 

ทั้งนี้ในส่วนของ รายได้ของราชวิทยาลัย มาจาก 7 ส่วนหลักๆ ได้แก่

1. เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี 

2. เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่ราชวิทยาลัย 

3. เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือราชวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุนดังกล่าว

4. ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการต่างๆ ของราชวิทยาลัย 

5. รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนและจากทรัพย์สินของราชวิทยาลัย 

6. รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุ หรือจัดหาประโยยชน์ในที่ราชพัสดุที่ราชวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์

7. รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น

ทั้งนี้รายได้ของราชวิทยาลัย ถือเป็นรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่น

    

  • เปิดงบการเงิน 5 ปีย้อนหลัง 

สำหรับงบการเงิน 5 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งปี 2559 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน 

162236065553

ปี 2559 : รายได้รวม 424 ล้านบาท

โดยในปี 2559 ซึ่งเป็นปีที่ก่อตั้ง ซึ่งในเอกสารรายงานประจำปี 2560 มีการระบุงบการเงินปี 2559 ช่วงตั้งแต่วันที่ 18 เม.. - 30 ..2559 โดยรายได้รวมอยู่ที่ 424.13 ล้านบาท โดยรายได้หลักมาจากเงินงบประมาณ 400 ล้านบาท รองลงมาเป็นรายได้จากการเรียนการสอน 15.11 ล้านบาท ตามด้วยรายได้เงินสนับสนุน 6.39 ล้านบาท รายได้ดอกเบี้ยรับ 2.16 ล้านบาท และรายได้อื่นอีก 4 แสนกว่าบาท ขณะที่ด้านค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 38.26 ล้านบาท ทำให้รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิอยู่ที่ 385.86 ล้านบาท 

ปี 2560 : รายได้รวม 4,710.06 ล้านบาท

ขณะที่ปี 2560 ตั้งแต่ 1 ..2559 - 30 .. 2560 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีรายได้รวม 4,710.06 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน 3,431 ล้านบาท รายได้จากการดำเนินงาน 868.39 ล้านบาท รายได้เงินอุดหนุนและบริจาค 297.22 ล้านบาท รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน 100.60 ล้านบาท และรายได้อื่น 12.28 ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 2,223.88 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค และค่าใช้จ่ายบุคลากร ดังนั้นทำให้รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 2,486.18 ล้านบาท

ปี 2561 : รายได้รวม 5,433.96 ล้านบาท 

ในส่วนของปี 2561 ตั้งแต่ 1 ..2560 - 30 .. 2561 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์รายได้รวม 5,433.96 ล้านบาท โดยรายได้หลักมาจากงบประมาณ 4,330.65 ล้านบาท  ค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 3,076.36 ล้านบาท ขณะที่รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิอยู่ที่ 2,357.79 ล้านบาท 

ปี 2562 : รายได้รวม 7,087.10 ล้านบาท 

ปี 2562 ตั้งแต่ 1 ..2561 - 30 .. 2562 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีรายได้รวม 7,087.10 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากงบประมาณ 5,356.61 ล้านบาท รองลงมาเป็ยรายได้จากการดำเนินงาน 1,451.94 ล้านบาท รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน 155.40 ล้านบาท รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 92.56 ล้านบาท และรายได้อื่น 30.56 ล้านบาท ขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 2,953 ล้านบาท ทำให้รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิอยู่ที่ 4,133.95 ล้านบาท

ปี 2563 : รายได้รวม 6,824.13 ล้านบาท 

ปี 2563 ตั้งแต่ 1 ..2562 - 30 .. 2563 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีรายได้รวม 6,824.13 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้หลักจากงบประมาณ 4,768.72 ล้านบาท ตามด้วยรายได้จาก 1,799.64 ล้านบาท รายได้ดอกเบี้ยเงิยฝากจากสถาบันการเงิน 151.08 ล้านบาท รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 82.37 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 22.30 ล้านบาท ในส่วนของค่าใช้จ่ายรวม 3,550.90 ล้านบาท ทำให้รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิอยู่ที่ 3,273.22 ล้านบาท 

ที่มา : cra, ratchakitcha(1)ratchakitcha(2)ratchakitcha(3)cgi,