รู้จัก ‘มอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช’ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6

รู้จัก ‘มอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช’ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6

เปิดราคาค่าผ่านทาง "มอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช" โดยมีประกาศกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ หมายเลข 6 บางปะอิน-นครราชสีมา พ.ศ. 2563 ระบุว่ามีราคาตั้งแต่ 240-550 บาท ซึ่งจะเปิดให้บริการได้ในปี 2565

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ตอนบางปะอิน-นครราชสีมา พ.ศ. 2563 โดยมีการเปิดเผยค่าผ่านทาง “มอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช” ออกมาแล้ว ระบุว่า ค่าธรรมเนียมในช่วง 5 ปีแรกนั้น หากวิ่งตลอดเส้นทางจากด่านขามทะเลสอมาถึงด่านบางปะอิน หรือจากด่านบางปะอินไปสิ้นสุดที่ด่านขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

หากเป็นรถยนต์ 4 ล้อ เสียค่าธรรมเนียมผ่านทาง 240 บาท   ส่วนรถยนต์เกิน 4 ล้อแต่ไม่เกิน 6 ล้อ เสียค่าธรรมเนียมผ่านทาง 380 บาท และรถยนต์ที่เกิน 6 ล้อขึ้นไป เสียค่าธรรมเนียมผ่านทาง 550 บาท โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

1. ให้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ตอนบางปะอิน-นครราชสีมา เป็นทํางหลวงที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวง

2. ให้เก็บค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงในข้อ 1 ตามประเภทของยานยนตร์และตามอัตราในบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ ทั้งนี้ นับแต่วันที่อธิบดีกรมทางหลวงประกาศกำหนดเป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :     ครม.เคาะค่าธรรมเนียมด่วนบางปะอิน-โคราช คาดเปิดใช้เร็วๆ นี้

159764967763

3. การใช้ยานยนตร์บนทางหลวงตามข้อ 1 ถ้ายานยนต์นั้นจะต้องผ่านสถานที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียม ผู้ใช้ยานยนต์ต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมนั้น และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกบัตรไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงว่าผู้ใช้ยานยนต์นั้นได้เสียค่าธรรมเนียมแล้ว หรือเสียค่าธรรมเนียมผ่านบัตรอัตโนมัติ หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่อธิบดีกรมทางหลวงประกาศกำหนด

4. ในกรณีที่ผู้ใช้ยานยนต์เสียค่าธรรมเนียมโดยวิธีชำระต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รักษาต้นขั้วของบัตรที่ออกให้แก่ผู้เสียค่าธรรมเนียมไว้เป็นหลักฐานในทางราชการ ให้ไว้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

นอกจากนี้ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ยังได้รวบรวมข้อควรรู้เกี่ยวกับ “มอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช” ที่กำลังจะเปิดให้บริการประชาชนได้ในปี พ.ศ. 2565 มาให้รู้รายละเอียดกันในเบื้องต้น ดังนี้

  • มอเตอร์เวย์ “บางปะอิน-โคราช” เชื่อมกรุงเทพฯ สู่อีสาน

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 (มอเตอร์เวย์สายอีสาน) เป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่กำลังก่อสร้าง ขนาด 4-6 ช่องจราจร เชื่อมต่อจากกรุงเทพมหานครไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  มีเส้นทางเริ่มต้นจากอำเภอบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ไปสิ้นสุดที่นจังหวัดหนองคาย

โดยเริ่มก่อสร้างช่วงบางปะอิน–นครราชสีมาเป็นช่วงแรก เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559 มีระยะทางในช่วงนี้ประมาณ 196 กิโลเมตร ทางหลวงพิเศษสายนี้มีลักษณะเส้นทางขนานไปกับถนนพหลโยธินและถนนมิตรภาพ และมีกำหนดการเปิดใช้บริการประมาณปี พ.ศ. 2565

159764967439

  • มอเตอร์เวย์ “บางปะอิน-โคราช” เป็นแค่ 1 ใน 3 ของทั้งหมด

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 เป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายเส้นทางในแผนแม่บทระบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย เมื่อปี พ.ศ. 2540 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างเส้นทาง 3 สายต่อเนื่องกัน ได้แก่

- สายบางปะอิน–นครราชสีมา ระยะทาง 196 กิโลเมตร (กำลังก่อสร้าง เปิดใช้ปลายปี พ.ศ. 2565)

- สายนครราชสีมา–ขอนแก่น ระยะทาง 169 กิโลเมตร

- สายขอนแก่น–หนองคาย ระยะทาง 160 กิโลเมตร

โดยทั้ง 3 เส้นทางนี้จะมีระยะทางรวมกัน 535 กิโลเมตร โดยทางหลวงพิเศษสายบางปะอิน–นครราชสีมา เป็นโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ที่เริ่มดำเนินการเป็นโครงการแรก

159764967432

  • ส่องเส้นทางมอเตอร์เวย์ “บางปะอิน-โคราช” ผ่านที่ไหนบ้าง?

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ช่วงบางปะอิน-โคราช เริ่มต้นจากปลายถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันออก) ที่อำเภอบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เบี่ยงออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านจุดตัดโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 5 สายบางปะอิน–นครสวรรค์ ผ่านพื้นที่อำเภอวังน้อย อำเภออุทัย และเข้าสู่สระบุรีที่อำเภอหนองแค ผ่านบ้านหินกอง

จากนั้นตัดถนนพหลโยธินแล้วใช้ทางเลี่ยงเมืองสระบุรีด้านตะวันออก ที่อำเภอเมืองสระบุรี ก่อนแยกออกจากแนวทางเลี่ยงเมือง ตรงไปผ่านบ้านห้วยแห้ง แล้วขนานกับถนนมิตรภาพทางฝั่งใต้ ผ่านแก่งคอย ตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3222 (แก่งคอย–บ้านนา) ผ่านบ้านโคกกรุง ผ่านด้านเหนือของวิทยาลัยเกษตรสงเคราะห์สระบุรี

จากนั้นเข้าสู่เขตพื้นที่นิคมสร้างตนเองทับกวาง แล้วเข้าสู่เขตพื้นที่มวกเหล็ก จากนั้นเข้าสู่เขตเมืองโคราช ตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2220 (ทางเข้าวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม) ไปสิ้นสุดเส้นทางบริเวณอำเภอปากช่อง จากนั้นจะเข้าสู่เขตนครราชสีมา ครอบคลุมพื้นจังหวัดนครราชสีมา 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปากช่อง อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน อำเภอขามทะเลสอ และอำเภอเมืองนครราชสีมา

159764967780

  • มอเตอร์เวย์ “บางปะอิน-โคราช” มีจุดเชื่อมต่อทางหลวง 10 แห่ง

ตลอดแนวเส้นทางมอเตอร์เวย์ “บางปะอิน-โคราช” จะมีทางแยกต่างระดับ (Interchange) เพื่อเชื่อมต่อกับโครงการกับทางหลวงสายสําคัญๆ มีทั้งหมด 10 แห่ง ได้แก่

ทางแยกต่างระดับบางปะอิน 1 / ทางแยกต่างระดับบางปะอิน 2 / ทางแยกต่างระดับวังน้อย / ทางแยกต่างระดับหินกอง / ทางแยกต่างระดับสระบุรี / ทางแยกต่างระดับแก่งคอย / ทางแยกต่างระดับมวกเหล็ก / ทางแยกต่างระดับปากช่อง / ทางแยกต่างระดับสีคิ้ว / ทางแยกต่างระดับนครราชสีมา

  • มีด่านเก็บค่าผ่านทาง 9 แห่ง

ตลอดแนวเส้นทางมอเตอร์เวย์ “บางปะอิน-โคราช” จะมีด่านเก็บค่าผ่านทางจำนวน 9 แห่ง ได้แก่ ด่านบางปะอิน / ด่านวังน้อย / ด่านหินกอง / ด่านสระบุรี / ด่านแก่งคอย / ด่านมวกเหล็ก / ด่านปากช่อง / ด่านสีคิ้ว / ด่านขามทะเลสอ

159764967486

  • ออกแบบให้สะดวกสบายแก่ประชาชน

ทางหลวงพิเศษสายบางปะอิน-นครราชสีมา ถูกออกแบบให้มีการควบคุมการเข้าออกอย่างสมบูรณ์ มีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก (ถนนกาญจนาภิเษก) อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไปสิ้นสุดที่บริเวณทางเลี่ยงเมืองจังหวัดนครราชสีมาด้านตะวันตก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และจัดให้มีที่พักริมทาง (Rest Area) และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับผู้ใช้ทาง จำนวน 8 แห่ง ตลอดแนวเส้นทางโครงการ โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1) จุดพักรถ (Rest Stop) 5 แห่ง ได้แก่ วังน้อย / หนองแค / ทับกวาง / ลำตะคอง / ขามทะเลสอ

2) สถานที่บริการทางหลวง (Service Area) จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สระบุรี / สีคิ้ว

3) ศูนย์บริการทางหลวง (Service Center) 1 แห่ง ได้แก่ ปากช่อง

------------------------

อ้างอิง: 

https://th.wikipedia.org/

http://www.doh-motorway.com

https://wekorat.com

https://www.facebook.com/departmentofhighway

https://www.facebook.com/The-Civil-Engineering-Co-Ltd