เปิดแล้ว! ศูนย์รับอุทธรณ์ 'เยียวยาเกษตรกร' กรมประมงย้ำเปิด 527 อำเภอ ยื่นได้ถึง 5 มิ.ย.63

เปิดแล้ว! ศูนย์รับอุทธรณ์ 'เยียวยาเกษตรกร' กรมประมงย้ำเปิด 527 อำเภอ ยื่นได้ถึง 5 มิ.ย.63

"กรมประมง" เปิดศูนย์รับอุทธรณ์ "เยียวยาเกษตรกร" ทั่วประเทศทั้งหมด 527 อำเภอ ย้ำยื่นอุทธรณ์ได้ถึง 5 มิ.ย.63 นี้

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า (COVID-19) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีเป้าหมายเป็นเกษตรกรไม่เกิน 10 ล้านราย ครอบคลุมทั้งภาคการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง โดยจ่ายเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาท/เดือน รวมระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 วงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท

โดยมีเป้าหมายกลุ่มแรก คือ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้วกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง จำนวน 8.43 ล้านราย และกลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มของเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียน 1.57 ล้านรายนั้น

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมงได้สั่งการให้จัดตั้ง "ศูนย์รับอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร" ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมประมง ดังนี้

- สำนักงานประมงอำเภอ 527 แห่ง

- สำนักงานประมงจังหวัด 77 จังหวัด

โดยเปิดศูนย์เพื่อรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาให้กับเกษตรกรทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง ที่มีปัญหาดังกล่าวข้างต้นตามนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ โดยเกษตรกรสามารถเดินทางไปเขียนคำร้องได้ด้วยตนเองที่หน่วยงานทั้ง 8 หน่วยงาน ไปจนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ในเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ซึ่งก่อนเดินทางไปยื่นอุทธรณ์ ขอให้เกษตรกรทุกท่านเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาฯ ที่เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ https://www.moac.go.th เพื่อจะได้ทราบว่าสิทธิ์การเยียวยาของตนเองอยู่ในขั้นตอนใด

หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานประมงอำเภอ หรือโทร 0-2104-9444 (40 คู่สาย)

ทั้งนี้ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลภาคการเกษตร บูรณาการร่วมกันเปิดให้บริการรับ “อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร” ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด19 ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วแต่ยังประสบปัญหาไม่ได้รับเงินเยียวยาจากสาเหตุต่างๆ ซึ่งทั้ง 8 หน่วยงาน ได้แก่

1. สำนักงานเกษตรอำเภอและจังหวัด

2.สำนักงานประมงอำเภอและจังหวัด

3.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัด

4.สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน

5.เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1-4

6.สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด

7.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหรือสาขาใกล้บ้าน 

8.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

159014872818