IDEaR Unit ศูนย์ออกแบบเพื่อความเท่าเทียม

IDEaR Unit ศูนย์ออกแบบเพื่อความเท่าเทียม

มากกว่าความสวยงามคือความเท่าเทียม เปิดแนวคิดสถาปนิกที่ร่วมผลักดันศูนย์วิจัยซึ่งเน้นการออกแบบสำหรับคนทุกกลุ่ม