เปิดแลนด์มาร์คศรีสะเกษ พลิกทุ่งนาแล้งเป็นทุ่งทองเหลืองอร่าม

เปิดแลนด์มาร์คศรีสะเกษ พลิกทุ่งนาแล้งเป็นทุ่งทองเหลืองอร่าม

อำเภอภูสิงห์เปิดแลนด์มาร์ค พลิกทุ่งนาที่แห้งแล้ง มาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทุ่งปอเทือง สีเหลืองทองอร่ามทั่วท้องทุ่ง

 สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ จัดส่งเสริมเกษตรกรทำแปลงสาธิตการใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อให้ความอุดมสมบรูณ์ของดินกลับคืนมา โดยปรับพื้นที่นาหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวซึ่งขณะนี้กำลังเข้าสู่สภาวะแล้ง พลิกฟื้นหว่านเมล็ดปอเทืองจนเกิดเป็นต้นออกดอกเหลืองอร่ามบนพื้นที่นาของเกษตรบ้านนกยูง ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวนร้อยกว่าไร่ ในการบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุจะทำให้ดินมีความอุดมสมบรูณ์มากขึ้น และเป็นการลดต้นทุนการทำการเกษตร 

นอกจากนี้ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทุ่งปอเทืองให้ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา ที่จะเดินทางเข้ามาทำธุระที่อำเภอภูสิงห์ หรือใช้เส้นทางนี้เพื่อเดินทางไปยังด่านชายแดนช่องสะงำ ได้แวะชมและสัมผัสความสวยงาม พร้อมทั้งได้ทราบถึงผลประโยชน์การปลูกพืชปอเทือง ซึ่งขณะนี้กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้สนับสนุนในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล