อ.จุฬาฯแจง 'วิชาจีบ' ไม่ได้สอนเชิงชู้สาว

อ.จุฬาฯแจง 'วิชาจีบ' ไม่ได้สอนเชิงชู้สาว

อาจารย์ผู้สอน "วิชาจีบ วิชาที่คุณต้องรู้" ยืนยันไม่ได้สอนเชิงชู้สาว แต่เพื่อการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างที่ถูกต้อง

จากการตรวจสอบพบว่า "วิชาจีบ วิชาที่คุณต้องรู้" เป็นหนึ่งในกิจกรรมเสริมหลักสูตรการศึกษาทั่วไป ที่จัดขึ้นโดยศูนย์การศึกษาทั่วไปของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมการเรียนรู้ ใฝ่รู้และรู้รอบ โดยเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมหลักสูตรระยะสั้นที่ไม่มีหน่วยกิต เรียกว่า Chulalongkorn University Value-added & Integrity Program หรือ CUVIP เน้นการพัฒนาความรู้ความคิด ทักษะและทัศนคติด้วยกิจกรรม ซึ่งนิสิตที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้โดยไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน ไม่จำกัดจำนวนหลักสูตร ไม่มีการสอบ ใช้เวลาอบรมระหว่าง 3-12 ชั่วโมง และเมื่ออาจารย์ผู้สอนเห็นควรให้ผ่าน จะได้รับใบรับรองผ่านการอบรม ซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบการสมัครงานได้

โดย หลักสูตร "วิชาจีบ วิชาที่คุณต้องรู้" สอนโดย อ.ธนิช สุนทรธนกูล จะทำการเปิดอบรมในวันที่ 30 และ 31 มีนาคม นี้ ใช้เวลาในการอบรมทั้งหมด 6 ชั่วโมง โดยเนื้อหาในการอบรมเบื้องต้น เช่น การสร้างความประทับใจ การฝึกให้มีสติ ทักษะการอ่านใจคน การเห็นคุณค่าผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์ การสร้างเสน่ห์ตามธรรมชาติ และการจัดการกับอารมณ์ โดยเปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมจำนวน 30 คน แต่ขณะนี้มีผู้สนใจลงทะเบียนแล้วกว่า 85 คน เมื่อถึงเวลา 12.00 น. วันนี้ (16 มี.ค.59)

อ.ธนิช บอกด้วยว่า หลักสูตรนี้สอนวิธีจีบที่ถูกต้อง สอนให้คนรู้จักการใช้ชีวิตที่ถูกต้องและมีความสุข ซึ่งจะไม่ใช่การสอนในรูปแบบการให้ความรู้แนวคิด หรือปรัชญา แต่เป็นวิธีปฏิบัติให้เกิดการปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้นิสิตได้รู้จักการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างอย่างถูกต้อง สอนทักษะให้คนเป็นคนดีและใช้ใจให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่น ยืนยันไม่ใช่ในเชิงชู้สาวเพียงอย่างเดียว