อธิบดีสวธ.รุกขยายโครงการเน้นกลุ่มเยาวชน

อธิบดีสวธ.รุกขยายโครงการเน้นกลุ่มเยาวชน

อธิบดีสวธ. รุกขยายโครงการเน้นกลุ่มเยาวชน ปรับแผนงานให้เกิดความต่อเนื่อง

นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังศึกษาโครงการที่มีอยู่ เพื่อทำให้โครงการต่างๆเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะมีหลายโครงการยังทำงานกระจัดกระจายกัน เช่น การดำเนินโครงการเกี่ยวกับเรื่องชุมชนที่มีหลากหลายโครงการเป็นอย่างมาก ทั้งเรื่องของชุมชนวัฒนธรรม เรื่องของชุมชนเชิงท่องเที่ยว ที่สามารถนำมารวมเป็นโครงการเดียวกันได้และเป็นการให้ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถรับภารกิจเพียงอย่างเดียว เพื่อให้โครงการมีการขับเคลื่อนต่อไป หรือบางโครงการที่จะส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนงานอีกครั้ง เพราะเมื่อบางโครงการแยกออกมาทำให้งานเดินหน้าไม่ต่อเนื่อง เป็นต้น ซึ่งการส่งเสริมให้โครงการขับเคลื่อน

"ต่อไปได้นั้น สวธ. จะสนับสนุนในสิ่งที่ชุมชนพร้อมจะเดินหน้าต่อได้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ได้มีบทบาทช่วยขับเคลื่อนงานให้มากขึ้น ไม่เช่นนั้นแล้ว หากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งดำเนินการเพียงฝ่ายเดียวจะทำให้ความต่อเนื่องหายไป ดังนั้น ทางท้องถิ่นจึงควรมีบทบาทเข้ามาขับเคลื่อนโครงการต่างๆในชุมชนด้วย"อธิบดี สวธ. กล่าว

อธิบดี สวธ. กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมา บางโครงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง แต่ก็มีบางโครงการที่หยุดชะงักไป ซึ่งสิ่งที่จะทำให้เดินหน้าต่อเนื่องได้นั้น ทางท้องถิ่น ชุมชน วัด โรงเรียน ต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนให้เกิดรูปธรรม ซึ่งเรื่องดังกล่าวทางสวธ. จะดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลคือลงสู่พื้นที่ให้มากขึ้น นอกจากนั้น ในปี2559สวธ. จะมุ่งเน้นการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนให้มากขึ้น 

"เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้สื่อโซเชี่ยลมีเดียมากมาย ทำให้เด็กและเยาวชนได้รับสารจากสื่อแบบไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ จนอาจเกิดพฤติกรรมเลียนแบบในทางผิด ผนวกกับกระทรวงวัฒนธรรม นำโดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วธ. มีนโยบายรณรงค์ส่งเสริมมารยาทไทย การไหว้ การยิ้ม ขอบคุณ ขอโทษ น้ำใจไมตรี ซึ่งแสดงออกถึงวัฒนธรรมการใช้ชีวิตที่งดงามในแบบไทย” อธิบดีสวธ. กล่าวในที่สุด