ภาพถ่ายโบราณ ณ น่าน

ภาพถ่ายโบราณ ณ น่าน

ภาพบางภาพสะท้อนคำพูดได้นับร้อยนับพัน

และภาพบางภาพก็สามารถบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานนับร้อยนับพันปีได้เช่นเดียวกัน

เมื่อภาพถ่ายสะท้อนความสำคัญต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน จึงร่วมกับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดง “นิทรรศการภาพถ่ายโบราณ” ระหว่างวันนี้ - 19 มกราคม 2558 โดยนำภาพเก่าภาพโบราณกว่า 2,000 ภาพ มาจัดแสดงใน 3 สถานที่ของเมืองน่าน คือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน วัดภูมินทร์ และวัดช้างค้ำ

ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ ผู้จัดการพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน กล่าวว่า ได้รับความเห็นชอบจากพันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ อพท. ในการลงนามความร่วมมือกับคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการแสดงนิทรรศการภาพถ่ายโบราณ ซึ่งจุดประสงค์ของการจัดนิทรรศการนี้ก็เพื่อต้องการถ่ายทอดภาพเมืองน่านในอดีตให้คนปัจจุบันได้รับรู้ และถือเป็นการตอกย้ำถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่านที่ อพท. ตั้งเป้าหมายให้เป็นเมืองเก่าที่มีชีวิต

หลายภาพที่จัดแสดงเป็นภาพเก่าหายาก แม้แต่คนน่านบางคนยังไม่เคยเห็น ซึ่งหากมองจากภาพจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ แต่ในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมยังคงอนุรักษ์ไว้ โดยเฉพาะวัดและสถานที่สำคัญที่ใช้ประกอบพิธีต่างๆ เพราะก็ยังคงใช้อยู่ถึงปัจจุบันแม้เวลาจะผ่านมานับร้อยปี

“เราใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพิมพ์ภาพโบราณจากภาพเก่า หรือซ่อมภาพเก่าที่ชำรุด แล้วจึงนำมาจัดแสดง ภาพที่มาจัดแสดงจะมีทั้งจากที่คนเมืองน่านสะสมไว้ และภาพที่ได้จากคนในจังหวัดใกล้เคียงที่เคยมาเที่ยวเมืองน่านแล้วถ่ายรูปในมุมต่างๆ เก็บไว้ โดยเป็นภาพในอดีตทั้งหมด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคนเมืองน่านได้ตระหนักถึงคุณค่าของประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า สร้างจิตสำนึกให้รู้สึกหวงแหน กระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรม”

ทั้งนี้ อพท. คาดหวังว่างานแสดง “นิทรรศการภาพถ่ายโบราณ” นอกจากคนเมืองน่านและลูกหลานจะได้เข้าชมแล้ว ยังจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนเมืองน่าน หรือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวที่วางแผนมาเที่ยวเมืองน่านในฤดูท่องเที่ยวปีนี้อยู่แล้วไม่ควรพลาด โดยในช่วงฤดูท่องเที่ยวปลายปีเช่นนี้เมืองน่านจะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนไม่น้อยกว่า 20,000 คน

ในส่วนของโซนนิทรรศการที่จัดบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ได้รวบรวมชุดภาพถ่ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จเมืองน่าน เจ้าผู้ครอบครองนครน่านและข้าราชการที่เคยปฏิบัติงานในพื้นที่เมืองน่านในอดีต ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงลักษณะการแต่งกาย ขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ