หนุนพัฒนาศักยภาพวิจัยอาจารย์รุ่นใหม่

หนุนพัฒนาศักยภาพวิจัยอาจารย์รุ่นใหม่

ครม.รับทราบหนุนพัฒนาศักยภาพวิจัยอาจารย์รุ่นใหม่ แนะมีข้อเสนอให้ศึกษาแนวทางพัฒนานักวิจัยให้เกิดความครอบคลุม

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.ที่ผ่านมา ได้รับทราบรายงานผลการดำเนินการโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ตามแผนระยะยาว 10 ปี (พ.ศ.2547-2556) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)เสนอ

ทั้งนี้ สกอ.ได้สนับสนุนทุนในการพัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวน 3,000 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 1,172 ล้านบาท ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าผู้รับทุนสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการและสามารถนำงานวิจัยไปต่อยอดเป็นงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศได้อย่างต่อเนื่อง มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและจดสิทธิบัตรผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพสู่สาธารณะทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยการเผยแพร่ผลงานวิจัยของผู้ได้รับทุนจะครอบคลุมโครงการวิจัย ทั้งจากสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสามารถมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า สำหรับภาพรวมผลงานวิจัยของผู้ได้รับทุน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547-2556 มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จำนวน 2,789 เรื่อง ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตร จำนวน 39 ผลงาน และผลงานวิจัยเฉพาะโครงการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ จำนวน 66 เรื่อง และสารสารระดับนานาชาติ จำนวน 55 เรื่อง

ทั้งนี้โครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ได้เปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่มีโอกาสทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัย รวมถึงการสร้างสมประสบการณ์เพื่อพัฒนาไปสู่นักวิจัยที่มีความสามารถ มีศักยภาพในการทำงานวิจัยในระดับสูงขึ้น ซึ่งจากการประเมินผลพบว่าหลังสิ้นสุดโครงการมีผู้ได้รับทุนและมีทุนวิจัยต่อเนื่องถึงร้อยละ 67.94 และยังนำผลงานวิจัยไปใช้ขอเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าด้วย อย่างไรก็ตามมีข้อเสนอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าควรมีการศึกษาแนวทางพัฒนานักวิจัยให้เกิดความครอบคลุมทั้งระบบ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข็มแข็งของประเทศ และให้นำผลการศึกษาดังกล่าวมาเป็นแนวทางดำเนินโครงการในระยะต่อไป