วันสหกรณ์แห่งชาติ 2567 น้อมรำลึกถึง 'พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์'

วันสหกรณ์แห่งชาติ 2567 น้อมรำลึกถึง 'พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์'

จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2567 น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย”

วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2567 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ” จังหวัดสงขลา ประจำปี 2567 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย” พร้อมอ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ

โดยมี สหกรณ์จังหวัด ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสหกรณ์ มวลสมาชิกสหกรณ์ เข้าร่วม ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล สาขาชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

วันสหกรณ์แห่งชาติ 2567 น้อมรำลึกถึง \'พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์\'

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2527 กำหนดให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ สืบเนื่องจากพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ทรงก่อตั้งสหกรณ์ครั้งแรกในประเทศไทย ที่จังหวัดพิษณุโลก ชื่อว่า “สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้” เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ และสังคมของพี่น้องประชาชน ต่อมาแนวคิดเรื่องสหกรณ์ได้แพร่ขยายไปทั่วประเทศนับถึงปัจจุบัน สหกรณ์ครบรอบปีที่ 108 แล้ว

โดยขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ร่วมกันจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติมาเป็นประจำทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์“พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” และกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ แสดงพลังความสามัคคีของเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์

วันสหกรณ์แห่งชาติ 2567 น้อมรำลึกถึง \'พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์\'

สำหรับกิจการสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์มีการดำเนินการ 5 ประเภท แยกเป็น สหกรณ์การเกษตร 71 แห่ง สหกรณ์ประมง 1 แห่ง สหกรณ์นิคม 3 แห่ง สหกรณ์ออมทรัพย์ 8 แห่ง และสหกรณ์บริการ 3 แห่ง รวมทั้งสิ้น 86 แห่ง มีสมาชิกมากกว่า 123,000 คน ดำเนินกิจการรับฝากเงิน ให้กู้เงิน จัดหาสินค้ามาจำหน่าย รวบรวมผลผลิต แปรรูปผลผลิต ให้บริการและอื่นๆ

วันสหกรณ์แห่งชาติ 2567 น้อมรำลึกถึง \'พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์\'

ส่วนกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ ในปีนี้จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ กิจกรรมวางพานพุ่มถวายสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เป็นเกียรติมอบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัล แก่สหกรณ์ต้นแบบที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานและนักสหกรณ์ดีเด่นประจำปี 2567 และเป็นประธานรับมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ

ข้อมูลและภาพ - ประชาสัมพันธ์อุตรดิตถ์