Young Healthy เท่ากับ Young Happy เมื่อสุขภาพดี ไม่ต้องสนวัย

Young Healthy เท่ากับ Young Happy เมื่อสุขภาพดี ไม่ต้องสนวัย

สูงวัยแล้วไง? เปิดภารกิจเปลี่ยนวัยเก๋าสู่ "ยังเฮลธ์ตี้ : สุขภาพดีไม่สนวัย" มุ่งสร้างพลังสังคมสูงวัย มีสุขภาพดีทั้งกายใจ ยกระดับความ Young ยั่งยืน

ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไป สำหรับประเทศที่กำลังเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ โดยสมบูรณ์อย่างประเทศไทย เพราะตัวเลขประชากรสูงวัยกว่า 12 ล้านคนในปัจจุบัน คือภารกิจที่สังคมต้องแบกรับไม่น้อย

ภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ผู้สูงอายุในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี  ซึ่งการทำให้ผู้สูงอายุทุกกลุ่มมีความเป็นอยู่ที่ดี ดูแลตัวเองได้ คือเป้าหมายสำคัญของ สสส. แต่ในปัจจุบันผู้สูงอายุที่ไม่มีลูกหลาน ครอบครัว มีจำนวนมาก เพราะฉะนั้นผู้สูงวัยต้องพึ่งพาตนเองให้ได้

Healthy Edging สุขภาพดี ไม่สนวัย

ที่ผ่านมา สสส. ได้ขับเคลื่อนงานเพื่อผู้สูงอายุร่วมกับภาคีเครือข่าย ต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น 1. สนับสนุนให้ผู้สูงอายุพัฒนาตัวเองผ่านกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ ผ่านระบบออนไลน์และออนทัวร์  2. พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้ผู้สูงอายุเรียนรู้เทคโนโลยี เช่น หลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์ (E-learning) "เกษียณคลาส" ผ่านทางเว็บไซต์ learn.younghappy และ 3. สนับสนุนกิจกรรมทางกาย การบริโภคอาหาร และการออกแบบพื้นที่เพื่อผู้สูงอายุ 

Young Healthy เท่ากับ Young Happy เมื่อสุขภาพดี ไม่ต้องสนวัย

ล่าสุด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ยังร่วมมือกับยังแฮปปี้ (YoungHappy) สังคมความสุขของคนวัยเก๋า บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการ "ยังเฮลธ์ตี้ : สุขภาพดีไม่สนวัย" มุ่งส่งเสริมสังคมสูงวัยแบบ Healthy Ageing ให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

"ในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาจะเห็นว่าผู้สูงอายุหลายส่วนถูกห้ามไม่ให้ออกจากบ้าน เพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุยังคงมีกิจกรรมทางกายและกิจกรรมที่สร้างความสุข สสส.จึงมองว่ากิจกรรมออนไลน์รูปแบบต่างๆ จึงเกิดขึ้นเป็นทางเลือกให้มีความสุขและมีสุขภาพดีได้ แม้ว่าจะอยู่ที่บ้าน จึงร่วมมือกับทาง ยังแฮปปี้ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ มีทั้งกิจกรรมเชิงความรู้ หรือกิจกรรมสีสันสนุกๆ ที่จัดให้หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเลือกกิจกรรมได้ตามความพึงพอใจ" ภรณี กล่าว

Young Healthy เท่ากับ Young Happy เมื่อสุขภาพดี ไม่ต้องสนวัย

โครงการยังเฮลธ์ตี้: สุขภาพดี ไม่สนวัย เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ สสส. เชื่อว่า จะทำให้เกิดฐานข้อมูลสำคัญที่จะทำให้ผู้สูงอายุเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาวะทุกมิติในชีวิตที่เหมาะสม ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ส่งต่อสำหรับการออกแบบชุดกิจกรรม และเครื่องมือต่างๆ ร่วมกับยังแฮปปี้ นำไปสู่การขยายผลการใช้งานจริงเพื่อการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ คาดหวังว่าจะมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมและเกิดการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสุขภาพอย่างเหมาะสมในวัยสูงอายุ

"เจตนารมณ์ของ สสส. คือสร้างพลังสังคมสูงวัย ให้ผู้สูงอายุเตรียมพร้อมกาย-ใจ ให้ใช้ชีวิตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการจะดูแลให้ตัวเองมีสุขภาพกายและใจที่ดีได้ มีหลากหลายวิธี สสส.จึงดำเนินการส่งเสริมผ่านการขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายใน ประเด็นสำคัญๆ อาทิ การมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม โดยเฉพาะการออกกำลังกายรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ หรือกิจกรรมง่ายๆ อย่างเช่นการเดินอย่างน้อยวันละ 5,000 ก้าว การออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อป้องกันการหกล้ม การบริโภคอาหารที่ครบหมู่อย่างเหมาะสม เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในชีวิตและสุขภาพที่ดีระยะยาวของผู้สูงวัย" ภรณีกล่าว

เพราะ "กาย" กับ "ใจ" คนละอายุกัน

สำหรับ ยังแฮปปี้ เป็นกิจการเพื่อสังคมที่มุ่งสร้างคอมมูนิตี้ของผู้สูงวัย โดยถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการ "ปลดล็อก" ผู้สูงอายุจากที่เคยมีภาวะพึ่งพิง สู่การเป็นผู้สูงอายุที่ดูแลสุขภาพกายและใจตนเองให้ "แข็งแกร่ง" ได้ 

ธนากร พรหมยศ ประธานกรรมการบริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง ยังแฮปปี้ (YoungHappy) กล่าวว่า 5 ปีที่ผ่านมาในฐานะกิจการเพื่อสังคม ได้ร่วมส่งเสริมให้ผู้สูงวัย "สนุก มีคุณค่า และพึ่งพาตัวเองได้" 

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความเข้าใจพฤติกรรมของผู้สูงวัย ที่เมื่อเข้าสู่วัยเกษียณแล้ว พลังใจในการดูแลสุขภาพและเริ่มทำสิ่งใหม่อาจลดลง จนกลายไปเป็นการทำกิจวัตรเดิมซ้ำ ๆ และทำให้เกิดการเสื่อมถอยทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ ดังนั้น การที่จะเริ่มต้นสร้างสุขภาพที่ดีในวัยสูงอายุ ต้องเริ่มจากการสร้างพลังใจในตัวของผู้สูงวัย 

"โครงการนี้จึงต้องการสร้างผลลัพธ์ของสังคมผู้สูงวัยที่สุขภาพดีและมีความสุข ผ่านการนำองค์ความรู้จากทั้งภาครัฐและเอกชนมาผนวกรวมกัน พร้อมเติมเต็มด้วยความเข้าใจผู้สูงอายุ เครื่องมือ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากยังแฮปปี้ ซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือครั้งแรกระหว่างธุรกิจเพื่อสังคม หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับผู้สูงวัยทั่วไทย สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการขององค์การอนามัยโลกในการขับเคลื่อนทศวรรษแห่งการสูงวัยอย่างมีสุขภาวะ ประจำปี 2564-2573" ธนากร กล่าว

ธนากร ยังบอกอีกว่าปีนี้ ยังแฮปปี้ ได้ร่วมมือกับทั้งทาง สสส. และองค์กรเอกชนต่าง ๆ อาทิ เนสเลท์ที่มาให้องค์ความรู้ และเซ็นทรัลพัฒนามาเป็นกองหนุนเสริมให้มีสุขภาวะแข็งแรงและเข้าถึงกลุ่มผู้สูงวัยทั่วประเทศมากขึ้น

โดยเฟสแรกที่โครงการจะมีกระบวนการทั้งหมด 5 กระบวนการหรือกิจกรรม ซึ่งจัดต่อเนื่องตลอดทั้งปี ตั้งแต่ การทำ interactive campaign เป็นออนไลน์ คอนเทนท์ เป็นข้อมูลความรู้ คำแนะนำแก่ผู้สูงวัยได้เพิ่มองค์ความรู้ให้ตัวเอง และแชร์ส่งต่อให้ผู้อื่น สามกิจกรรม ออนไลน์ ชาเลนจ์ หรือภารกิจพิชิตสุขภาพกายใจออนไลน์ ด้วยกิจกรรม 21 วันจะเปลี่ยนพฤติกรรม ส่วน Happy Habit คือเมื่อเข้าใจพฤติกรรมและเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ จะทำอย่างไรให้ยั่งยืน และ สุดท้ายคือ Healthy On Tour คือการไปสร้างสีสันให้กับสูงวัยใจเก๋าทั่วประเทศ 

"ด้วยความคิดที่ว่าเราจะเข้าใจใครก็ตามต้องเริ่มจากการรับฟัง เพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้เราออกแบบเพื่อทำความเข้าใจกับพี่ๆ ป้าน้าอาผู้สูงวัย มาก่อน และเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจ ส่งต่อแนวคิดว่า อายุกายกับอายุใจคนละอายุกัน ซึ่งจะเห็นว่า มีหลายท่านอาจมีอายุมาก 70-80 ปีแล้ว แต่ยังพวกเขายังมีความสดใส ใช้ชีวิตและมีทัศนคติ เหมือน 50 ต้นๆ หรือยังใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นได้" ธนากร กล่าว

ดึงภาคีร่วมยกระดับความ Young ยั่งยืน

สมฤดี บุญให้เจริญ ผู้อำนวยการด้านการสื่อสารและบริการทางการตลาด บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวถึงเหตุผลในการเข้าร่วมเป็นภาคีในกิจกรรมนี้ว่า เนสท์เล่สนับสนุนให้องค์ความรู้ด้านโภชนาการและการรับประทานอาหารที่ดี เพราะอยากจุดประกายให้ผู้สูงวัยอยากดูแลสุขภาพของตัวเองทั้งกายและใจ ซึ่งเริ่มจากปัจจัยการกินอาหารที่สมดุลมีประโยชน์ต่อกาย รวมถึงอาหารที่ดีต่อสุขภาพใจ คือกินแล้วมีความสุขด้วย ที่สำคัญคือการรับประทานในปริมาณพอเหมาะ เพราะอาหารและโภชนาการที่ดีมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตได้

"เนสท์เล่จะเข้ามานำเสนอข้อมูล เคล็ดลับการดูแลสุขภาพ และโภชนาการ ผ่านออนไลน์คอนเทนต์ สิ่งที่เราคาดหวังจริงๆ เราหวังว่าสิ่งเล็กๆ ที่เราทำให้วันนี้จะจุดประกายให้เราลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเล็กๆ แต่ในอนาคตเหล่านี้จะกลายเป็นอิมแพคท์ในวงกว้าง" สมฤดี กล่าว

อนุชา จิตะพันธ์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ส่วนงาน Branch Marketing Data Analysis บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมุ่งเน้นมอบประสบการณ์ที่มากกว่าการมาช้อปปิ้ง แต่เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของทุกเพศ ทุกวัย และทุกไลฟ์สไตล์อย่างแท้จริง โดยเฉพาะกลุ่ม YOLD หรือ Young Old ที่ดูแลใส่ใจสุขภาพตัวเองเป็นอย่างดี ยังมีเอเนอร์จี้และความแอคทีฟ และมีความ Young at heart อยู่ในตัว

"โครงการนี้ สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกิจกรรมเฮลตี้ออนทัวร์ (Healthy On Tour) ที่ส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ โดยเซ็นทรัลพัฒนา ได้สนับสนุนพื้นที่ในศูนย์การค้าทั้ง 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ เซ็นทรัลเวิล์ด, เซ็นทรัล ชลบุรี, เซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต, เซ็นทรัล ขอนแก่น และเซ็นทรัล ภูเก็ต เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วม สามารถเข้าถึงกิจกรรมนี้ได้อย่างสะดวกสบาย" อนุชา กล่าว

เจาะ 5 กิจกรรมเปลี่ยนวัยเก๋าสู่ "ยังเฮลธ์ตี้: สุขภาพดีไม่สนวัย"  

Young Healthy เท่ากับ Young Happy เมื่อสุขภาพดี ไม่ต้องสนวัย

  • แบบทดสอบออนไลน์อินเตอร์แอคทีฟ (Online Quiz)

ภายใต้แนวคิด "ตามหาอายุใจ เติมไฟสุขภาพดี" พาผู้สูงอายุตามหา "อายุใจ" ของตัวเอง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และเตรียมความพร้อมให้หันมาดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น ผ่านการทำแบบทดสอบประเมิน พร้อมแชร์ผลลัพธ์ให้เพื่อนๆ วัยเก๋า 

  • เฮลตี้ คอนเทนต์ (Healthy Content)

ส่งเสริมทั้งสุขภาพกายและใจ ด้วยการดูแลตัวเองอย่างถูกต้อง ผ่านกิจกรรมการไลฟ์สดประจำเดือน และคอนเทนต์สุขภาพครบวงจรในทุกช่องทางของยังแฮปปี้

  • ภารกิจพิชิตสุขภาพกายใจออนไลน์ (Online Challenge)

ชวนผู้สูงวัยทำภารกิจดูแลสุขภาพให้สำเร็จภายใน 21 วัน ตามโจทย์ที่กำหนด เพียงเข้าร่วมภารกิจผ่าน Line OA @YoungHappy หรือ แอปพลิเคชัน ยังแฮปปี้ 

  • แฮปปี้ฮาบิต (Happy Habit)

ฟีทเจอร์ใหม่ของยังแฮปปี้ นำเทคโนโลยีและความเข้าใจผู้สูงวัยมาพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี ผ่านการช่วยให้วัยเก๋าสามารถตั้งเป้าหมายพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และคอยติดตามกิจวัตรของตนเอง (ใช้งานได้ในช่วงเดือนตุลาคม) 

  • เฮลตี้ออนทัวร์ (Healthy On Tour)

กิจกรรมให้ความรู้และดูแลสุขภาพรวมพลังวัยเก๋า พร้อมเรียนรู้เคล็ดลับในการดูแลสุขภาพที่ดี และโภชนาการที่ดีจากวิทยากรชั้นนำ ใน 5 จังหวัด ทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี ภูเก็ต ในช่วงปลายปี

สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการและติดข่าวโครงการ หรือร่วมกิจกรรม "ยังเฮลธ์ตี้ : สุขภาพดี ไม่สนวัย" ได้ที่เว็บไซต์ Younghappy, เฟซบุ๊ก ยังแฮปปี้ YoungHappy, ไลน์ @younghappy  และแอปพลิเคชัน YoungHappy (ดาวน์โหลดได้ทาง App Store และ Play Store)

Young Healthy เท่ากับ Young Happy เมื่อสุขภาพดี ไม่ต้องสนวัย Young Healthy เท่ากับ Young Happy เมื่อสุขภาพดี ไม่ต้องสนวัย Young Healthy เท่ากับ Young Happy เมื่อสุขภาพดี ไม่ต้องสนวัย Young Healthy เท่ากับ Young Happy เมื่อสุขภาพดี ไม่ต้องสนวัย