ประกันสังคม แจง สิทธิทำฟัน ไม่ด้อยกว่าสิทธิกองทุนสุขภาพภาครัฐอื่น

ประกันสังคม แจง สิทธิทำฟัน ไม่ด้อยกว่าสิทธิกองทุนสุขภาพภาครัฐอื่น

"ประกันสังคม" แจง สิทธิทำฟัน หรือ "ทันตกรรม" ไม่ด้อยกว่าสิทธิกองทุนสุขภาพภาครัฐอื่น ยัน ค่าบริการทันตกรรม 900 บาท/ต่อคน/ต่อปี ทำให้เข้าถึงบริการได้ดีกว่า

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เผยแพร่คำชี้แจงของ โฆษกสำนักงานประกันสังคม ระบุ ตามที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติบางท่านได้นำเสนอข่าว ประเด็นที่ผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมใช้สิทธิเบิกค่ารักษาทันตกรรมที่จำเป็นได้น้อยกว่าประชาชนทั่วไปในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) และระบบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ไม่ครอบคลุมชนิดของบริการและค่าใช้จ่ายที่จำเป็น แตกต่างจากผู้มีสิทธิในอีกสองระบบที่สามารถเบิกได้ ตามความจำเป็น ทั้งที่ผู้ประกันตนเป็นกลุ่มเดียว ที่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนทุกเดือน นั้น

นางนิยดา เสนีย์มโนมัย โฆษกสำนักงานประกันสังคม ชี้แจงว่า ปัจจุบันสิทธิทันตกรรมของสำนักงานประกันสังคม เป็นสิทธิเดียวในสามกองทุนสุขภาพที่สามารถเข้ารับบริการได้ในสถานพยาบาล หรือคลินิกเอกชน ที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศ สามารถรับบริการได้ทันที ไม่ต้องมีการนัดหมายล่วงหน้า ไม่ต้องสำรองจ่าย

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม ได้มีการปรับค่าบริการกรณีทันตกรรม หรือทำฟัน จากเดิม 600 บาท เป็น 900 บาท โดยสำรวจราคาจากสถานพยาบาล ที่ให้บริการทันตกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน และอัตราการใช้บริการเฉลี่ยต่อปีของผู้ประกันตน

อีกทั้ง สำนักงานประกันสังคมยังให้สิทธิผู้ประกันตนที่ต้องเข้ารับบริการด้านสุขภาพช่องปากที่จำเป็นหรือประสบอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับช่องปาก ซึ่งถือเป็นการรักษาพยาบาลอย่างหนึ่ง ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการ ณ สถานพยาบาลตามสิทธิโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และสำนักงานประกันสังคมได้มุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2549 สำนักงานประกันสังคมเคยปรับระบบให้ผู้ประกันตนสามารถใช้บริการทันตกรรม ในสถานพยาบาลตามสิทธิ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน แต่ผลลัพธ์คือ ผู้ประกันตนเข้าไม่ถึงสิทธิ รอคิวนานโดยเสียงส่วนใหญ่ของผู้ประกันตนเรียกร้องให้สำนักงานประกันสังคมกลับมาจัดบริการในลักษณะกำหนดวงเงิน แต่ไปรับบริการที่ไหนก็ได้

ในปี 2566 ที่ผ่านมา มีสถานพยาบาลที่ทำความตกลงร่วมกับสำนักงานประกันสังคมกว่า 13,000 แห่ง ในขณะที่สิทธิในระบบประกันสุขภาพอื่น จะต้องใช้บริการในหน่วยบริการของรัฐ ถึงแม้ว่าจะไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก ต้องมีการนัดหมายล่วงหน้า และต้องเข้ารับบริการในเวลาราชการเท่านั้น

จากข้อมูลการสำรวจการเข้ารับบริการสุขภาพช่องปากของคนไทย โดยสำนักสถิติแห่งชาติร่วมกับ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม เข้าถึงบริการด้านทันตกรรมมากกว่าสิทธิบัตรทอง และเมื่อเปรียบเทียบการใช้สิทธิของแต่ละกองทุน พบว่า ผู้ประกันตนมีการใช้สิทธิมากที่สุด และในปี 2566 มีผู้ประกันตนใช้บริการในสถานพยาบาลหรือคลินิกเอกชนสูงถึง ร้อยละ 90 และรับบริการในสถานพยาบาลของรัฐเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น ในปี 2567 นี้ สำนักงานประกันสังคมยังมีโครงการรถทันตกรรมเคลื่อนที่ โดยจัดให้มีรถทันตกรรมเคลื่อนที่ที่มีมาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ลงพื้นที่ให้บริการแก่ผู้ประกันตนในสถานประกอบการเพื่ออำนวยความสะดวกเพิ่มการเข้าถึงการบริการทันตกรรมอย่างมีคุณภาพ และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาใช้บริการของผู้ประกันตนอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม สำนักงานประกันสังคม ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่อง การให้สิทธิประโยชน์ด้านการรักษาที่มีคุณภาพครอบคลุมทุกโรค ให้มากที่สุดให้กับผู้ประกันตนอย่างทั่วถึง สำนักงานประกันสังคมมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสิทธิการรักษาพยาบาลให้กับผู้ประกันตนในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและการดำเนินชีวิตของผู้ประกันตน ดังนั้น ขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจว่าสำนักงานประกันสังคมพร้อมดูแลสุขภาพของผู้ประกันตน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศต่อไป

ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ และที่สายด่วน 1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง) 

ประกันสังคม แจง สิทธิทำฟัน ไม่ด้อยกว่าสิทธิกองทุนสุขภาพภาครัฐอื่น