"เมนูสุขภาพ" ส่งตรงถึงบ้าน ช่วยคนไทยสุขภาพดีทุกช่วงชีวิต

"เมนูสุขภาพ" ส่งตรงถึงบ้าน ช่วยคนไทยสุขภาพดีทุกช่วงชีวิต

คนไทยกินแบบเสี่ยงสุขภาพ โซเดียม "เกินค่ามาตรฐาน เกือบ 2 เท่า" กรมอนามัย จับมือ LINE MAN Wongnai ส่งเมนูชูสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็มส่งถึงบ้าน

ปัจจุบันคนไทยโดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานมีปัญหาเรื่องสุขภาพ สาเหตุเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เช่น การบริโภคอาหาร การออกกำลังกาย จากข้อมูลของเครือข่ายลดบริโภคเค็ม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย พบว่าประชากรไทยบริโภคเกลือโซเดียมมากถึง 3,636 มิลลิกรัมต่อคนต่อวันตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด คือ 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน

 

คนไทยได้รับโซเดียมเกินมาตรฐานถึงเกือบ 2 เท่าประกอบกับข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2560–2562 พบว่าคนไทยบริโภคน้ำตาลทราย 2.5–2.6 ล้านตันต่อปีและปี 2562 คนไทยดื่มเครื่องดื่มผสมน้ำตาลเฉลี่ย 3 แก้วต่อวัน

 

สถานการณ์ดังกล่าว เป็นพฤติกรรมการบริโภคที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของประชาชน และเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในอนาคต ซึ่งการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs ยังคงเป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของประเทศ ทั้งการเสียชีวิตและภาระโรคโดยรวม

 

ข้อมูลสาธารณสุขใน ปี 2559-2563 พบว่า การเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในคนไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิต 3 อันดับแรก คือโรคมะเร็งทุกประเภทโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจขาดเลือด

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ระบุว่าสาเหตุหนึ่งมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีความหวาน มัน เค็ม เกินมาตรฐาน และขาดการออกกำลังกาย กรมอนามัย เห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี ปราศจากโรคภัยตลอดช่วงชีวิต จึงสร้างความร่วมมือด้านส่งเสริมสุขภาพผ่านเทคโนโลยีที่เข้าถึงประชาชนได้ในทุกพื้นที่ มีความทันสมัย และง่ายต่อการใช้งาน

 

โดยเมื่อเร็วๆ นี้ กรมอนามัย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ LINE MAN Wongnai ในการขับเคลื่อนเมนูชูสุขภาพและหวานน้อยสั่งได้สู่ร้านอาหารและ food delivery ขับเคลื่อนหวานน้อยสั่งได้ และเมนูชูสุขภาพ ผ่าน LINE MAN เพื่อให้ประชาชนได้เลือกบริโภคเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลน้อย และบริโภคอาหารที่ลดหวานมัน เค็มลง เพื่อสุขภาพที่ดี จนกระทั่งสามารถแนะนำให้ผู้อื่นเลือกบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ดีได้อีกด้วย

 

นายอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ รองประธานฝ่ายนโยบายสาธารณะและรัฐกิจสัมพันธ์ LINE MAN Wongnai กล่าวว่า ผู้รับบริการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยทำงานเพื่อช่วยลดปัญหาด้านสุขภาพ จากการบริโภคอาหารที่มีความหวาน มัน เค็ม มากเกินไป จึงขอเป็นอีกช่องทางให้ผู้รับบริการได้รับอาหารที่ดีต่อสุขภาพ โดยร่วมมือกับ กรมอนามัย ในการผลักดันเมนูชูสุขภาพและหวานน้อยสั่งได้สู่ร้านอาหารบน Food delivery LINE MAN

 

และประชาสัมพันธ์เมนูชูสุขภาพผ่านแพลตฟอร์มรีวิวร้านอาหาร Wongnai ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มีประชาชนเข้าถึงเป็นจำนวนมาก ใกล้ชิดกับวิถีการกินของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยมีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้รับบริการของ LINE MAN และ Wongnai จะมีสุขภาพที่ดี