ครม.ไฟเขียว ยื่นเวลาส่งเงินสมทบ ผ่าน e-Payment ตั้งแต่ ม.ค.– ธ.ค. 67

ครม.ไฟเขียว ยื่นเวลาส่งเงินสมทบ ผ่าน e-Payment ตั้งแต่ ม.ค.– ธ.ค. 67

ครม.ไฟเขียว ขยายกำหนดเวลายื่นแบบรายการแสดงการส่ง เงินสมทบ และการนำส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตั้งแต่ ม.ค.– ธ.ค. 67 เริ่ม 1 ม.ค. เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลายื่นแบบรายการแสดงการส่ง เงินสมทบ และการนำ ส่งเงินสมทบ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ

โดยขยายกำหนดเวลา กรณีนายจ้างยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ และการนำส่งเงินสมทบตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ออกไปอีก 7 วันทำการนับแต่วันที่พ้นกำหนดวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว้

สำหรับการ ยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ และการนำส่งเงินสมทบไว้สำหรับการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบ สำหรับค่าจ้างตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 ถึงเดือนธันวาคม 2567 เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป