"วพน.16"ปลูกป่าชายเลน-ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ-มอบทุนชุมชน บ้านแหลม เพชรบุรี

"วพน.16"ปลูกป่าชายเลน-ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ-มอบทุนชุมชน บ้านแหลม เพชรบุรี

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร วพน. 16 ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 จัดกิจกรรมอนุรักษ์ป่าชายเลน มอบทุนการศึกษา และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และมอบทุนโรงเรียน ที่อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยลดโลกร้อน

วันนี้(18 พ.ย.2565) สถาบันวิทยาการพลังงาน จัดโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน “มอบทุนชุมชน ปลูกป่าชายเลน และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปลูกป่าชายเลน” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจการที่จัดขึ้นเพื่อการอนุรักษ์ และ ช่วยลดโลกร้อน ณ บริเวณป่าชายเลน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
กิจกรรมนี้มีนักศึกษาวิทยาลัยการพลังงาน รุ่น 16 (วพน. 16) นำโดยพล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ ประธานรุ่น วพน.16 เข้าร่วมกิจกรรม

"วพน.16"ปลูกป่าชายเลน-ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ-มอบทุนชุมชน บ้านแหลม เพชรบุรี "วพน.16"ปลูกป่าชายเลน-ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ-มอบทุนชุมชน บ้านแหลม เพชรบุรี

พล.ต.อ.เพิ่มพูน กล่าวว่า เป็นทราบกันดีแล้วว่า จังหวัดเพชรบุรี เป็นจังหวัดที่มีแหล่งทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทางทะเลที่มีชื่อเสียง มีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งป่าชายเลน ชายหาด และสัตว์ทะเลหายากนานาชนิด รวมถึงเป็นแหล่งหอยแครงธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

"วพน.16"ปลูกป่าชายเลน-ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ-มอบทุนชุมชน บ้านแหลม เพชรบุรี

นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเกลือสมุทร สร้างรายได้ให้ชุมชนในท้องถิ่นจำนวนมาก เกิดการสร้างงาน อาชีพ สร้างรายได้ แต่จากการใช้ทรัพยากรที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ทรัพยากรที่มีอยู่มีแนวโน้มลดลง และเมื่อชุมชนเติบโตขึ้นขยะก็เพิ่มมากขึ้น ทำให้มีขยะบางส่วนไหลลงสู่แหล่งน้ำลำคลอง ซึ่งถ้าออกสู่ท้องทะเลจะเกิดปัญหาต่อสัตว์ทะเล เป็นอย่างมากและอาจนำมลพิษสะสมไว้จนกลับมาเป็นพิษต่อผู้บริโภคได้ในรูปของไมโครพลาสติก 
 

 สำหรับโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน มอบทุนชุมชน ปลูกป่าชายเลน และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ    โดยคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน วพน. รุ่น 16 ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 ครั้งนี้ เป็นการปลูกป่าชายเลน และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

โดยจะเป็นการปลูกป่าชายเลน จำนวน 1,000 กล้า ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่วเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ได้แก่ ปล่อยปูม้า 300ตัว และปูทะเล 300ตัว

นอกจากนี้ยังได้มอบทุนแก่ชุมชนหาดเจ้าสำราญ โดยกลุ่มรักอ่าวไทยตอนบนเพชรบุรีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมตามโครงการบริหารจัดการขยะทะเลโดยใช้ทุ่นดักขยะจำนวน 30,000 บาท และมอบทุนให้โรงเรียน บ้านบางแก้ว และ โรงเรียนวัดสมุทรโคดม แห่งละ 20,000 บาท เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ในพื้นที่ ในการบูรณา-การร่วมกันเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป
 
 

"วพน.16"ปลูกป่าชายเลน-ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ-มอบทุนชุมชน บ้านแหลม เพชรบุรี "วพน.16"ปลูกป่าชายเลน-ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ-มอบทุนชุมชน บ้านแหลม เพชรบุรี "วพน.16"ปลูกป่าชายเลน-ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ-มอบทุนชุมชน บ้านแหลม เพชรบุรี "วพน.16"ปลูกป่าชายเลน-ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ-มอบทุนชุมชน บ้านแหลม เพชรบุรี