ปีใหม่ 2567 'โรคติดต่อ' 3 กลุ่มคาดระบาด 'ซิฟิลิสแต่กำเนิด'เพิ่มราว 4 เท่า

ปีใหม่ 2567 'โรคติดต่อ' 3 กลุ่มคาดระบาด 'ซิฟิลิสแต่กำเนิด'เพิ่มราว 4 เท่า

สธ.พยากรณ์  3 กลุ่มโรคติดต่อ แนวโน้มระบาดปี 2567 ขณะที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบมาตรการป้องกันควบคุม "โรคซิฟิลิส-หนองใน" หลังพบอัตราป่วยสูงขึ้นกลุ่มเยาวชน อัตราป่วยโรคซิฟิลิสแต่กำเนิดเพิ่มขึ้นเกือบ 4 เท่า

Keypoints :

 • กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เผยสถานการณ์โรคติดต่อและการพยากรณ์โรคติดต่อที่มีแนวโน้มเกิดการระบาดได้ในปี 2567
 • มาตรการ และแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หลังพบเยาวชนป่วยซิฟิลิส หนองในเพิ่ม ส่วนซิฟิลิสแต่กำเนิดมากขึ้นเกือบ 4 เท่า
 • คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบ 2 อนุบัญญัติ ตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 เกี่ยวข้องกับพาหนะที่จะเข้ามาถึงด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

            เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(รมว.สธ.) แถลงภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2566 ว่า สถานการณ์โรคติดต่อและการพยากรณ์โรคติดต่อที่มีแนวโน้มเกิดการระบาดได้ในปี 2567 ดังนี้
1.โรคติดต่อทางเดินหายใจ

 • โรคโควิด-19 มีมาตรการป้องกันโรคที่สำคัญ เน้นกลุ่มเสี่ยง 608 ลดเสี่ยงปอดอักเสบรุนแรง โดยฉีดวัคซีนประจำปีในกลุ่มเสี่ยง 608 ตรวจ ATK เมื่อป่วย หากผลบวกไปพบแพทย์ทันที และสวมหน้ากากเมื่อป่วย หรือใกล้ชิดเด็กเล็ก และกลุ่ม 608
 • โรคไข้หวัดใหญ่ ให้คำแนะนำประชาชนโดยฉีดวัคซีนประจำปี ลดติดเชื้อ ลดเสี่ยงปอดอักเสบ โดยขยายฉีดวัคซีนในเด็ก 6 เดือน - 5 ปี หากมีไข้สูง หอบเหนื่อย รีบพบแพทย์ทันที และสวมหน้ากากเมื่อป่วย หรือใกล้ชิดเด็กเล็กผู้สูงวัย ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง
  ปีใหม่ 2567 \'โรคติดต่อ\' 3 กลุ่มคาดระบาด \'ซิฟิลิสแต่กำเนิด\'เพิ่มราว 4 เท่า

     2.โรคติดต่อนำโดยแมลง

 • โรคไข้เลือดออก
 •  โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
 • โรคชิคุนกุนยา

           มีมาตรการป้องกันควบคุมโรค โดยผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลและได้รับการวินิจฉัย 3 โรคนี้ซึ่งนำโดยยุงลาย ให้แพทย์สั่งจ่ายยาทากันยุง จัดกิจกรรมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายต่อเนื่อง รวมทั้งเน้นการสื่อสารประชาสัมพันธ์หากสงสัยไข้เลือดออก โดยเฉพาะผู้ใหญ่รีบพบแพทย์ และงดทานยา NSAID ลดเสี่ยงภาวะแทรกช้อน สำหรับพื้นที่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา เน้นหญิงตั้งครรภ์ ต้องป้องกันการถูกยุงกัด และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

          3.โรคเฝ้าระวัง และให้คำแนะนำในการป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มเสี่ยง

 • โรคฝีดาษวานร
 • เอชไอวี/เอดส์
 •  และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

         เน้นย้ำกลุ่มเสี่ยงลดการสัมผัสแนบชิดกับคนแปลกหน้า หรือมีเพศสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยง หากสงสัยป่วย ให้รีบพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษา ปัจจุบันมียาต้านไวรัส ช่วยรักษาสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือเสี่ยงต่อป่วยรุนแรง

 • โรคหัด เน้นการสื่อสารให้ผู้ปกครองพาบุตรหลานไปฉีดวัคซีน MMR ให้ครบ 2 เข็มในเด็กอายุ 9 เดือน (เข็มที่ 1) และอายุ2 ปีครึ่ง - 4 ปี (เข็มที่ 2)
 • โรคไอกรนที่เพิ่มขึ้นใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส พบผู้ป่วยยืนยันรวม 229 ราย จะเร่งรัดการฉีดวัคซีนไอกรนในเด็กอายุ 2 เดือน– ต่ำกว่า 7 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วน และในหญิงตั้งครรภ์ เพื่อถ่ายทอดภูมิคุ้มกันไปยังทารกในครรภ์ ให้ทารกมีภูมิคุ้มกันต่อโรคไอกรนก่อนถึงระยะเวลาที่สามารถรับวัคซีนได้

ซิฟิลิสแต่กำเนิดเพิ่มเกือบ 4 เท่า
          นพ.ชลน่าน กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบ 2 เรื่อง คือ 1.นโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เนื่องจากอัตราป่วยโรคซิฟิลิสเพิ่มจาก 11 ต่อประชากรแสนคนในปี 2561 เป็น 18.6 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2565 โดยโรคซิฟิลิสและโรคหนองในเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มเยาวชน ขณะที่อัตราป่วยโรคซิฟิลิสแต่กำเนิดเพิ่มจาก 25.1 เป็น 98.2 ต่อเด็กเกิดมีชีพแสนคน

         โดยจะดำเนินการภายใต้หลักการพื้นฐาน คือ ให้ประชาชนได้รับบริการด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มีประสิทธิผลและคุณภาพอย่างสะดวก ทั่วถึง ไม่มีใครถูกละเลย และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมให้บริการด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง เคารพสิทธิ และละเอียดอ่อนต่อเพศสภาพ

         กำหนดมาตรการเร่งรัดการป้องกันการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แบบผสมผสานให้ครอบคลุมประชากรกลุ่มเป้าหมาย เน้นพัฒนาระบบบริการ พัฒนาศักยภาพและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน สนับสนุนการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย และติดตามประเมินผล โดยมีเป้าหมายสำคัญ เพื่อลดอัตราป่วย โรคซิฟิลิส โรคหนองใน และโรคซิฟิลิสแต่กำเนิดให้ลดลง

          สอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขับเคลื่อนนโยบายยุติการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เป็นอันตราย เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศภายในปี 2573 โดยจะขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏิบัติฯ ผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.

ปีใหม่ 2567 \'โรคติดต่อ\' 3 กลุ่มคาดระบาด \'ซิฟิลิสแต่กำเนิด\'เพิ่มราว 4 เท่า
4 อนุบัญญัติพ.ร.บ.โรคติดต่อ

          และ 2.เห็นชอบร่างอนุบัญญัติที่ออกตามความใน พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 รวม 2 ฉบับ

 • ร่างกฎกระทรวง 2 ฉบับ เกี่ยวกับการแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่พาหนะจะเข้ามาถึงด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และการยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กรณีพบเหตุอันสมควรหรือมีเหตุสงสัยว่าพาหนะที่เข้ามาจากที่ที่มีโรคระบาด ทั้งพาหนะทางน้ำ ทางบก และทางอากาศ ทำให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่าน สามารถดำเนินการป้องกันควบคุมโรคได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น