ฟรี ฝัง"รากฟันเทียม"สิทธิบัตรทอง ใส่"ฟันเทียม"ทุกสิทธิรักษา

ฟรี ฝัง"รากฟันเทียม"สิทธิบัตรทอง ใส่"ฟันเทียม"ทุกสิทธิรักษา

ฟรี ทุกสิทธิรักษาใส่ฟันเทียม เฉพาะสิทธิบัตรทองฝังรากฟันเทียม ติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้าน 1 ต.ค.65- 30 ก.ย.66 โครงการฟันเทียม รากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทพญ.ดร.สุมนา โพธิ์ศรีทอง ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงความร่วมมือ “โครงการฟันเทียม รากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567” โดยระบุว่า สถาบันทันตกรรม เป็นหน่วยงานวิชาการภายใต้กรมการแพทย์ มีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางทันตกรรม และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่สถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชน

รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานให้ทันตบุคลากรต่างๆ รวมทั้งจัดบริการรับส่งต่อผู้ป่วยในระดับตติยภูมิด้านทันตกรรม ซึ่งในโครงการนี้ สถาบันฯเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องการเตรียมความพร้อม พัฒนาและเพิ่มศักยภาพของทันตบุคลากรทั้งทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ หรือบุคลากรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการให้การรักษาโดยการทำฟันเทียมทั้งปากที่รองรับรากฟันเทียม 2 ตัวในขากรรไกรล่าง เพื่อให้บุคลากรในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศมีความพร้อมและศักยภาพเพียงพอในการให้บริการประชาชน

  • 180 รพ.รัฐให้บริการ

ทพญ.ดร.สุมนา กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันมีทันตแพทย์ที่สามารถให้บริการรากฟันเทียมกระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยในฝั่งโรงพยาบาลรัฐมีไม่ต่ำกว่า 350 แห่ง แต่ในชุดสิทธิประโยชน์นี้ นอกจากตัวทันตแพทย์แล้ว ต้องดูอุปกรณ์และเครื่องมือด้วย ซึ่งโรงพยาบาลรัฐที่มีความพร้อมทั้งแพทย์และเครื่องมือที่สามารถให้บริการในชุดสิทธิประโยชน์นี้ได้ มีประมาณ 180 แห่ง กระจายครอบคลุมทั่วทุกภาค ขณะเดียวกัน ถ้าแต่ละหน่วยงานสามารถสนับสนุนครุภัณฑ์และอุปกรณ์ ทางสถาบันทันตกรรมมีก็พร้อมเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการให้บริการได้มากขึ้น

การสนับสนุนของสถาบันฯต่อสิทธิประโยชน์นี้ เราจะหารือกับเขตสุขภาพทุกเขตทั่วประเทศเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของทันตบุคลากร โดยในแต่ละเขตสุขภาพ จะมีการกำหนดว่าควรพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตัวเองในระดับใดบ้าง โดยสถาบันทันตกรรมจะเข้าไปสนับสนุนด้านวิชาการในระยะแรก

นอกจากนี้ ยังมีการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยที่ใส่รากฟันเทียมและออกไปติดตามนิเทศก์ร่วมกับเขตสุขภาพปีละ 1-2 เขตอยู่แล้ว และในปีนี้เมื่อมีมีชุดสิทธิประโยชน์รากฟันเทียมของ สปสช.เพิ่มขึ้นมา เราวางแผนจะออกไปในเขตสุขภาพเพิ่มเป็น 3-4 เขต และนอกจากไปติดตามผู้ป่วยแล้ว ยังจะเพิ่มเติมการอบรมให้ความรู้ทันตบุคลากร เกี่ยวกับชุดสิทธิประโยชน์ของ สปสช. ในเรื่องรากฟันเทียมมากขึ้น

  • กลุ่มเป้าหมายใส่รากฟันเทียม

 โครงการฟันเทียม รากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี คือ ปี 2566 -2567 โดยจะเป็นการใส่รากฟันเทียม 2 ตัวในขากรรไกรล่าง ร่วมกับฟันเทียมทั้งปากชนิดถอดได้ ในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีฟัน หรืออาจมีฟันเทียมทั้งปากมาก่อนแล้วแต่มีปัญหาในสันเหงือกล่าง เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมั่นใจในการรับประทานอาหารได้หลากหลายชนิดมากขึ้น ตลอดจนช่วยในการเข้าสังคม ไม่ว่าจะเป็นความสวยงามหรือการออกเสียง

  • ติดต่อสอบถามโครงการรากฟันเทียม  

1.สายด่วน สปสช. 1330 

2.ช่องทางออนไลน์

• ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6

• Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand

ฟรี ฝัง\"รากฟันเทียม\"สิทธิบัตรทอง ใส่\"ฟันเทียม\"ทุกสิทธิรักษา