"ประกันสังคม" จ่ายแล้ว 6,000 ล้าน กรณีตกงาน-ว่างงาน

"ประกันสังคม" จ่ายแล้ว 6,000 ล้าน กรณีตกงาน-ว่างงาน

เปิดข้อมูลงบ "ประกันสังคม" จ่ายแล้ว 6,000 ล้าน กรณีตกงาน-ว่างงาน

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน (Social Security Office) เปิดเผยตัวเลขตกงาน ว่างงานทั้งลูกจ้างสัญชาติไทย ลูกจ้างต่างด้าว ซึ่งประกันสังคมจ่ายชดเชยดูแลผู้ประกันตนแล้ว กว่า 6,000 ล้านบาท ดังนี้

มกราคม จำนวน 743.43 ล้านบาท
กุมภาพันธ์ จำนวน 744.93 ล้านบาท
มีนาคม จำนวน 623.59 ล้านบาท
เมษายน จำนวน 443.93 ล้านบาท
พฤษภาคม จำนวน 832.09 ล้านบาท
มิถุนายน จำนวน 970.94 ล้านบาท
กรกฎาคม จำนวน 822.54 ล้านบาท
สิงหาคม จำนวน 1,021.64 ล้านบาท
กันยายน จำนวน 928.77 ล้านบาท
รวมจ่ายทั้งสิ้น 6,864.84 ล้านบาท

ประโยชน์ทดแทน ถูกเลิกจ้าง: 1,742.47 ล้านบาท
ประโยชน์ทดแทน สิ้นสุดสัญญาจ้าง: 259.19 ล้านบาท
ประโยชน์ทดแทน สมัครใจลาออก: 4,863.19 ล้านบาท

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคม หรือโทรสายด่วน 1506 

"ประกันสังคม" จ่ายแล้ว 6,000 ล้าน กรณีตกงาน-ว่างงาน