คลิ๊กเลย!รับสมัคร!!เข้าเรียน "ป.โท สาขาวิชาตจวิทยา"วันนี้-28 มิ.ย.67

คลิ๊กเลย!รับสมัคร!!เข้าเรียน "ป.โท สาขาวิชาตจวิทยา"วันนี้-28 มิ.ย.67

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2  จำนวน 5 คนรับสมัคร วันนี้ – 28 มิถุนายน 2567 สมัคร https://dermatology.cra.ac.th/Dermatology/form/student_signin

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา (หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี) โดยมีปรัชญาในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมให้บริการสุขภาพด้านผิวหนังโดยคำนึงถึงผู้ป่วยและประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

มีจุดเด่นในด้านสมรรถนะดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาการวินิจฉัยและรักษาโรคผิวหนัง สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเชื่อมต่อทางไกลกับผู้ป่วย และสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขด้านโรคผิวหนังและพัฒนาสุขภาพของประชาชนด้วยความเป็นเลิศเพื่อทุกชีวิตตามปรัชญาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน “ผู้ให้ ผู้พัฒนา ผู้รักษาแห่งอนาคต"

คลิ๊กเลย!รับสมัคร!!เข้าเรียน \"ป.โท สาขาวิชาตจวิทยา\"วันนี้-28 มิ.ย.67

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

พยาบาลศาสตร์จิตอาสาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ : ปันรัก ปันน้ำใจให้น้อง

ปัญหา 'กระดูกและข้อ' โรคยอดฮิตชีวิตแอคทีฟ

คุณสมบัติ

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากสถาบันที่แพทยสภารับรอง และผ่านการเพิ่มพูนทักษะมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือเทียบเท่า

- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

- ผู้เข้าศึกษาต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การรับสมัครและผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันรับสมัคร

คลิ๊กเลย!รับสมัคร!!เข้าเรียน \"ป.โท สาขาวิชาตจวิทยา\"วันนี้-28 มิ.ย.67

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสมัคร ได้ตั้งแต่ วันนี้ – 28 มิถุนายน 2567 โดยสมัครทางออนไลน์  https://dermatology.cra.ac.th/Dermatology/form/student_signin

คลิ๊กเลย!รับสมัคร!!เข้าเรียน \"ป.โท สาขาวิชาตจวิทยา\"วันนี้-28 มิ.ย.67

คลิ๊กเลย!รับสมัคร!!เข้าเรียน \"ป.โท สาขาวิชาตจวิทยา\"วันนี้-28 มิ.ย.67

คลิ๊กเลย!รับสมัคร!!เข้าเรียน \"ป.โท สาขาวิชาตจวิทยา\"วันนี้-28 มิ.ย.67

คลิ๊กเลย!รับสมัคร!!เข้าเรียน \"ป.โท สาขาวิชาตจวิทยา\"วันนี้-28 มิ.ย.67